ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) جزئیات توضیحات بیشتر
لوله پلاستیکی برای PT,PTT لوازم یکبار مصرف ۲۱۰۰ مشاهده

-

بهارافشان لوله پلاستیکی برای CBC لوازم یکبار مصرف 2000 مشاهده

-

بهارافشان محلول ضدعفونی کننده محل تزریق Clinject ضدعفونی کننده ها 600.000 مشاهده

-

بهارافشان اسپری ضدعفونی کننده دست ضدعفونی کننده ها 80.000 مشاهده

-

بهارافشان محلول ضذعفونی کننده دست Manuclean 1Lit ضدعفونی کننده ها 600.000 مشاهده

-

بهارافشان isovitalex enrichment محصولات جدید 450.000 مشاهده

-

سرم خنثی Assay Matrix محصولات جدید 300.000 مشاهده

-

بهارافشان تیمارگر باکتری سل Petroff s Method محصولات جدید 690.000 مشاهده

-

بهارافشان Mycobstop کشنده و فیکساتیو TB محصولات جدید 690.000 مشاهده

-

بهارافشان اندازه گیری فروکتوز در مایع منی Semen Fructose بخش آنالیز اسپرم 700.000 مشاهده

-

بهارافشان آزمون کیفیت منی Semen Quality Assay بخش آنالیز اسپرم 1.100.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت ارزیابی اسپرم های زنده در مایع منی SEMENDYE بخش آنالیز اسپرم 650.000 مشاهده

-

بهارافشان نشت تست همراه با سواپ و کنترل های pH بخش زنان و زایمان 1.000.000 مشاهده

-

بهارافشان آزمون پارگی کیسه جنینی (نشت تست) بخش زنان و زایمان 900.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل مثبت لیوفیلیزه HBs Ab سرولوژی 250.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل مثبت لیوفیلیزه HBs Ag سرولوژی 250.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل مثبت لیوفیلیزه BhCG سرولوژی 90.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل مثبت لیوفیلیزه RPR سرولوژی 90.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل مثبت لیوفیلیزه CRP سرولوژی 90.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل مثبت لیوفیلیزه RF سرولوژی 90.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل مثبت لیوفیلیزه ASO سرولوژی 90.000 مشاهده

-

بهارافشان بافر ASO سرولوژی 100.000 مشاهده

-

بهارافشان آنتی ژن ASO لیوفیلیزه سرولوژی 120.000 مشاهده

-

بهارافشان اینترنال استاندارد لیتیم کیت های بیوشیمی 500.000 مشاهده

-

بهارافشان تمیز کننده الکترود Ph متر کیت های بیوشیمی 250.000 مشاهده

-

بهارافشان احیا کننده الکترود Ph متر کیت های بیوشیمی 300.000 مشاهده

-

بهارافشان کالیبراتورهای Ph متر (10.7.4) کیت های بیوشیمی 300.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت lgA (توربیدیتی) کیت های بیوشیمی 1.200.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت lgG (توربیدیتی) کیت های بیوشیمی 1.200.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت lgM (توربیدیتی) کیت های بیوشیمی 1.200.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت C4 (توربیدیتی) کیت های بیوشیمی 1.200.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت C3 (توربیدیتی) کیت های بیوشیمی 1.200.000 مشاهده

-

بهارافشان TLC اسیدهای آمینه (آنالیز اسیدهای آمینه) کیت های بیوشیمی 2.400.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل پروتئین CSF کیت های بیوشیمی 300.000 مشاهده

-

بهارافشان TLC قند (آنالیز قندها به روش TLC) کیت های بیوشیمی 2.400.000 مشاهده

-

بهارافشان محلول Multi-Clean کیت های بیوشیمی 700.000 مشاهده

-

بهارافشان محلول Bitergent Hitergent کیت های بیوشیمی 1.500.000 مشاهده

-

بهارافشان استاندارد 5 ویالی پروتئین ادرار - مایع نخاعی کیت های بیوشیمی 400.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت پروتئین ادرار-مایع نخاعی کیت های بیوشیمی 600.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت پروتئین ادرار-مایع نخاعی (روش پیروگالول) کیت های بیوشیمی 600.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت کلر کیت های بیوشیمی 600.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت منیزیم کیت های بیوشیمی 600.000 مشاهده

-

بهارافشان Eosin Yellowish Solution سیتولوژی و آسیب شناسی 690.000 مشاهده

-

بهارافشان روغن ایمرسیون سیتولوژی و آسیب شناسی 100.000 مشاهده

-

بهارافشان چسب سیتولوژی سیتولوژی و آسیب شناسی 650.000 مشاهده

-

بهارافشان چسب سیتولوژی سیتولوژی و آسیب شناسی 650.000 مشاهده

-

بهارافشان رنگ OG6 سیتولوژی و آسیب شناسی 650.000 مشاهده

-

بهارافشان رنگ Eosin سیتولوژی و آسیب شناسی 650.000 مشاهده

-

بهارافشان رنگ هماتوکسیلین سیتولوژی و آسیب شناسی 690.000 مشاهده

-

بهارافشان فیکساتیو Bovins سیتولوژی و آسیب شناسی 300.000 مشاهده

-

بهارافشان فیکساتیو غیر فرمالینی NamiraFix 1 Lit سیتولوژی و آسیب شناسی 450.000 مشاهده

-

بهارافشان اسپری فیکساتیو سیتولوژی Namiracyte 30ml سیتولوژی و آسیب شناسی 110.000 مشاهده

-

بهارافشان اسپری فیکساتیو سیتولوژی Namiracyte 50ml سیتولوژی و آسیب شناسی 120.000 مشاهده

-

بهارافشان محلول نگهدارنده و فیکساتیو نمونه مدفوع انگل شناسی و آزمایش مدفوع 500.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل مثبت و منفی OB Meyer Controls انگل شناسی و آزمایش مدفوع 250.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت تشخیص خون مخفی در مدفوع OB Meyer انگل شناسی و آزمایش مدفوع 650.000 مشاهده

-

بهارافشان محلول آماده مصرف لوگی انگل شناسی و آزمایش مدفوع 500.000 مشاهده

-

بهارافشان هپس بافر HEPES Buffer Solution کشت سلولی 800.000 مشاهده

-

بهارافشان محلول آماده مصرف جنتامایسین کشت سلولی 700.000 مشاهده

-

بهارافشان آب مقطر دیونیزه استریل کشت سلولی 90.000 مشاهده

-

بهارافشان دکستران 6% کشت سلولی 700.000 مشاهده

-

بهارافشان ادجوانت ناقص فروند کشت سلولی 1.400.000 مشاهده

-

بهارافشان ادجوانت کامل فروند کشت سلولی 1.400.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم فیزیولوژی استریل کشت سلولی 100.000 مشاهده

-

بهارافشان بافر PBS استریل کشت سلولی 190.000 مشاهده

-

بهارافشان سود 1N کشت سلولی 70.000 مشاهده

-

بهارافشان تریپان بلو 0.4 % کشت سلولی 450.000 مشاهده

-

بهارافشان محلول بیکربنات کشت سلولی 650.000 مشاهده

-

بهارافشان کلشی سین کشت سلولی 600.000 مشاهده

-

محیط کشت سلولی RPMI کشت سلولی 340.000 مشاهده

-

بهارافشان محیط کشت سلولی DMEM کشت سلولی 340.000 مشاهده

-

بهارافشان محلول هنکس HBSS کشت سلولی 320.000 مشاهده

-

لکتین محرک سلولی PHA کشت سلولی 1.200.000 مشاهده

-

بهارافشان گلوتامین کشت سلولی 600.000 مشاهده

-

بهارافشان FCS کشت سلولی 1.300.000 مشاهده

-

بهارافشان پنی سیلین - استرپتومایسین کشت سلولی 800.000 مشاهده

-

بهارافشان محلول تریپسین کشت سلولی 900.000 مشاهده

-

بهارافشان جدا کننده لنفوسیت (فایکول) کشت سلولی 1.500.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل تی اس اچ نئوناتال TSH Neonatal Control کنترل و کالیبراتور 250.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم کنترل PSA و FPSA کنترل و کالیبراتور 250.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم کنترل غربالگری سندرم داون (MSC) کنترل و کالیبراتور 350.000 مشاهده

-

بهارافشان استاندارد بیلی روبین کنترل و کالیبراتور 120.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل بیلی روبین توتال و دایرکت کنترل و کالیبراتور 250.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم کنترل الکتروفورز پروتئین کنترل و کالیبراتور 250.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم کنترل بیوشیمی کنترل و کالیبراتور 250.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم کنترل تست های تیروئید کنترل و کالیبراتور 250.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل هموگلوبین A2 کنترل و کالیبراتور 350.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل هموگلوبین A1C کنترل و کالیبراتور 250.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم کنتر ایمن شناسی کنترل و کالیبراتور 250.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم کنترل بیماریهای عفونی کنترل و کالیبراتور 300.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم کنترل تومورمارکر کنترل و کالیبراتور 300.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم کنترل هورمون کنترل و کالیبراتور 300.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل مثبت اوره آز سریع آندوسکوپی 200.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم کنترل مارکر قلبی کنترل و کالیبراتور 300.000 مشاهده

-

بهارافشان اوره آز سریع جامد آندوسکوپی 3.000.000 مشاهده

-

بهارافشان اوره آز سریع مایع آندوسکوپی 2.400.000 مشاهده

-

بهارافشان نوار ادراری 10 پارامتری بخش ادرار 320.000 مشاهده

-

بهارافشان نوار ادرار گلوکز (100 تستس) بخش ادرار 220.000 مشاهده

-

بهارافشان نوار ادرار گلوکز (50 تستس) بخش ادرار 120.000 مشاهده

-

بهارافشان بوریک اسید بخش ادرار 1.000.000 مشاهده

-

بهارافشان رنگ رسوب ادرار همراه با نگهدارنده بخش ادرار 500.000 مشاهده

-

بهارافشان ارلیخ بخش ادرار 500.000 مشاهده

-

بهارافشان معرف بندیکت بخش ادرار 500.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل روزمره رفراکتومتر(وزن مخصوص) بخش ادرار 350.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل روزمره لیوفیلیزه نوار ادرار بخش ادرار 450.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل منفیANA،لیستریا،توکسوپلاسما کیت های ایمونوفلورسانس 350.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل مثبت ANA،لیستریا،توکسوپلاسما کیت های ایمونوفلورسانس 400.000 مشاهده

-

بهارافشان لام ده خانه ایمونوفلورسان کیت های ایمونوفلورسانس 25.000 مشاهده

-

بهارافشان آنتی سرم کنژوگه فلورسان (بولت) کیت های ایمونوفلورسانس 1.000.000 مشاهده

-

بهارافشان آنتی سرم کنژوگه lgM کیت های ایمونوفلورسانس 4.500.000 مشاهده

-

بهارافشان آنتی سرم کنژوگه lgA کیت های ایمونوفلورسانس 4.500.000 مشاهده

-

بهارافشان آنتی سرم کنژوگه lgG کیت های ایمونوفلورسانس 4.500.000 مشاهده

-

بهارافشان آنتی سرم کنژوگه فلورسان کیت های ایمونوفلورسانس 4.000.000 مشاهده

-

بهارافشان جعبه لام کیت های ایمونوفلورسانس 25.000 مشاهده

-

بهارافشان بافر PBS کیت های ایمونوفلورسانس 190.000 مشاهده

-

بهارافشان معرف اوانزبلو برای ایمونو فلورسانس کیت های ایمونوفلورسانس 700.000 مشاهده

-

بهارافشان لام لیستریا کیت های ایمونوفلورسانس 550.000 مشاهده

-

بهارافشان لام توکسوپلاسما کیت های ایمونوفلورسانس 550.000 مشاهده

-

بهارافشان لام ANA کیت های ایمونوفلورسانس 550.000 مشاهده

-

بهارافشان کنترل و کالیبراتور ایمنی شناسی کیت های SRID 400.000 مشاهده

-

بهارافشان خط کش SRID کیت های SRID 650.000 مشاهده

-

بهارافشان صفحه تراز کیت های SRID 1.900.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت a1 آنتی تریپسین کیت های SRID 590.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت C4 کیت های SRID 590.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت C3 کیت های SRID 590.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت lgM کیت های SRID 590.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت lgA کیت های SRID 590.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت lgG کیت های SRID 590.000 مشاهده

-

بهارافشان کیت CH50 کیت های SRID 1.000.000 مشاهده

-

بهارافشان بافر ایمیدازول کیت فیبرینوژن 350.000 مشاهده

-

بهارافشان پلاسمای کنترل انعقادی Level2 لیوفیلیزه انعقاد 65.000 مشاهده

-

بهارافشان پلاسمای کنترل انعقادی Level1 لیوفیلیزه انعقاد 65.000 مشاهده

-

بهارافشان بافر Owern koller انعقاد 400.000 مشاهده

-

بهارافشان کلرور کلسیم انعقاد 110.000 مشاهده

-

بهارافشان PTT انعقاد 75.000 مشاهده

-

بهارافشان PTT انعقاد 75.000 مشاهده

-

بهارافشان PT انعقاد 75.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم خنثی (Assay matrix) کارت گروه خون آماده مصرف (BLUcard) 290.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم اسب 100ml کارت گروه خون آماده مصرف (BLUcard) 2.400.000 مشاهده

-

بهارافشان سرم اسب 50ml کارت گروه خون آماده مصرف (BLUcard) 1.200.000 مشاهده

-

بهارافشان محلول فایکول کارت گروه خون آماده مصرف (BLUcard) 1.500.000 مشاهده

-

بهار افشان کنترل مثبت HLA سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 450.000 مشاهده

-

بهار افشان همولایزین سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 700.000 مشاهده

-

بهار افشان کمپلمان خوکچه هندی سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 550.000 مشاهده

-

بهار افشان کمپلمان خرگوش سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 450.000 مشاهده

-

بهار افشان بافر PBS استریل سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 190.000 مشاهده

-

بهار افشان سرم فیزیولوژی استریل سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 100.000 مشاهده

-

بهار افشان محلول Alsever سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 350.000 مشاهده

-

بهار افشان کنترل کومبس سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 290.000 مشاهده

-

بهار افشان محلول Liss سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 290.000 مشاهده

-

بهار افشان آلبومین 22% گاوی سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 290.000 مشاهده

-

بهار افشان آنتی هیومن سرم سرولوژی اختصاصی،ایمونو هماتولوژی و بانک 290.000 مشاهده

-

بهار افشان کنترل G6PD کمی و کیفی غربالگری G6PD 250.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت G6PD کمی غربالگری G6PD 950.000 مشاهده

-

بهار افشان ککیت G6PD کیفی غربالگری G6PD 650.000 مشاهده

-

بهار افشان روغن ایمرسیون هماتولوژی ( خونشناسی ) 100.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت هموگلوبین (درابکین) همراه با استاندارد هماتولوژی ( خونشناسی ) 500.000 مشاهده

-

بهار افشان رنگ آماده مصرف رتیکولوسیت Retic-S هماتولوژی ( خونشناسی ) 590.000 مشاهده

-

بهار افشان رنگ آماده مصرف رایت هماتولوژی ( خونشناسی ) 1.100.000 مشاهده

-

بهار افشان رنگ آماده مصرف گیمسا هماتولوژی ( خونشناسی ) 1.250.000 مشاهده

-

بهار افشان کنترل رتیکولوسیت هماتولوژی ( خونشناسی ) 350.000 مشاهده

-

بهار افشان خون کنترل هماتولوژی (هماترول) هماتولوژی ( خونشناسی ) 290.000 مشاهده

-

بهار افشان TLC اسیدهای آمینه آنالیز اسیدهای آمینه به روش TLC کیت های مواد مخدر و TLC 2.250.000 مشاهده

-

بهار افشان TLC قند آنالیز قندها به روش TLC کیت های مواد مخدر و TLC 2.250.000 مشاهده

-

بهار افشان نوار شناسایی تقلب در ادرار کیت های مواد مخدر و TLC 600.000 مشاهده

-

بهار افشان استاندارد ترامادول کیت های مواد مخدر و TLC 1.500.000 مشاهده

-

بهار افشان استاندارد بوپرنورفین کیت های مواد مخدر و TLC 1.500.000 مشاهده

-

بهار افشان استاندارد اکستازی کیت های مواد مخدر و TLC 1.500.000 مشاهده

-

بهار افشان استاندارد متادون کیت های مواد مخدر و TLC 1.500.000 مشاهده

-

بهار افشان استاندارد مت آمفتامین کیت های مواد مخدر و TLC 1.500.000 مشاهده

-

بهار افشان استاندارد آمفتامین کیت های مواد مخدر و TLC 1.500.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت جداسازی بوپرنورفین کیت های مواد مخدر و TLC 2.450.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت جداسازی اکستازی کیت های مواد مخدر و TLC 2.450.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت جداسازی ترامادول کیت های مواد مخدر و TLC 2.450.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت جداسازی متادون کیت های مواد مخدر و TLC 2.450.000 مشاهده

-

بهار افشان هگزاکلروپلاتینات کیت های مواد مخدر و TLC 3.900.000 مشاهده

-

بهار افشان پلیت 5*10 TLC بسته 5 عددی کیت های مواد مخدر و TLC 650.000 مشاهده

-

بهار افشان پلیت 10*10 TLC بسته 5 عددی کیت های مواد مخدر و TLC 750.000 مشاهده

-

بهار افشان کنترل مثبت کاذب مرفین - آمفتامین کیت های مواد مخدر و TLC 800.000 مشاهده

-

بهار افشان کنترل مثبت مرفین - آمفتامین کیت های مواد مخدر و TLC 800.000 مشاهده

-

بهار افشان کنترل منفی مرفین - آمفتامین کیت های مواد مخدر و TLC 800.000 مشاهده

-

بهار افشان استاندارد کدئین کیت های مواد مخدر و TLC 700.000 مشاهده

-

بهار افشان استاندارد مرفین کیت های مواد مخدر و TLC 700.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت جداسازی مت آمفتامین - آمفتامین TLC کیت های مواد مخدر و TLC 2.450.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت جداسازی حشیش کیت های مواد مخدر و TLC 2.450.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت جداسازی باربیتورات کیت های مواد مخدر و TLC 2.450.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت جداسازی مرفین - کدئین TLC بدون پلیت کیت های مواد مخدر و TLC 1.200.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت جدا سازی مرفین - کدئین TLC کیت های مواد مخدر و TLC 1.400.000 مشاهده

-

بهار افشان محلول همولیزان مواد مصرفی الکتروفورز 700.000 مشاهده

-

بهار افشان بافر پروتئین مواد مصرفی الکتروفورز 500.000 مشاهده

-

بهار افشان بافر هموگلوبین مواد مصرفی الکتروفورز 500.000 مشاهده

-

محلول شفاف کننده غلیظ Clear aid مواد مصرفی الکتروفورز 700.000 مشاهده

-

بهار افشان محلول رنگ بر مواد مصرفی الکتروفورز 500.000 مشاهده

-

بهار افشان رنگ آماده مصرف پانسو s مواد مصرفی الکتروفورز 700.000 مشاهده

-

بهار افشان محیط کشت کری بلر محیط های آماده مصرف 60.000 مشاهده

-

بهار افشان محیط کشت آمیب هیستولتیکا محیط های آماده مصرف 60.000 مشاهده

-

بهار افشان محیط حمل و نقل ویروس آنفلوانزا همراه با سوآپ محیط های آماده مصرف 60.000 مشاهده

-

بهار افشان محیط TI مدیوم برای مننژیت محیط های آماده مصرف 60.000 مشاهده

-

بهار افشان محیط کشت لونشتاین محیط های آماده مصرف 60.000 مشاهده

-

بهار افشان محیط کشت لوفلر محیط های آماده مصرف 60.000 مشاهده

-

بهار افشان محیط کشت خون دیفازیک کاستاندا محیط های آماده مصرف 59.000 مشاهده

-

بهار افشان محیط کشت خون مایع حاوی sps نوزادان محیط های آماده مصرف 40.000 مشاهده

-

بهار افشان محیط کشت خون مایع حاوی sps بزرگسال محیط های آماده مصرف 42.000 مشاهده

-

بهار افشان کنترل کالیبراسیون لوپ میکروبشناسی (اوانزبلو) معرف های میکروبشناسی 700.000 مشاهده

-

بهار افشان خون گوسفند معرف های میکروبشناسی 320.000 مشاهده

-

بهار افشان نوار اکسیداز معرف های میکروبشناسی 300.000 مشاهده

-

بهار افشان آزمون رشته ای برای ویبریو (String Test) معرف های میکروبشناسی 250.000 مشاهده

-

Isovitalex enrichment بهار افشان معرف های میکروبشناسی 450.000 مشاهده

-

بهار افشان پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش معرف های میکروبشناسی 700.000 مشاهده

-

بهار افشان استنادارد 0.5 مک فارلند معرف های میکروبشناسی 500.000 مشاهده

-

بهار افشان معرف تست کاتالاز معرف های میکروبشناسی 350.000 مشاهده

-

بهار افشان MR-VP معرف های میکروبشناسی 600.000 مشاهده

-

بهار افشان محلول لوگل معرف های میکروبشناسی 500.000 مشاهده

-

KOH بهار افشان معرف های میکروبشناسی 500.000 مشاهده

-

بهار افشان لاکتو فنل معرف های میکروبشناسی 500.000 مشاهده

-

بهار افشان لاکتو فنل کاتن بلو معرف های میکروبشناسی 500.000 مشاهده

-

بهار افشان رنگ متیلن بلو بافری معرف های میکروبشناسی 500.000 مشاهده

-

بهار افشان حط کش آنتی بیوگرام معرف های میکروبشناسی 300.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت رنگ آمیزی آلبرت معرف های میکروبشناسی 600.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت رنگ آمیزی زیل نلسون معرف های میکروبشناسی 600.000 مشاهده

-

بهار افشان کیت رنگ آمیزی گرم معرف های میکروبشناسی 600.000 مشاهده

-

Klebsiella pneumoniae بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

S.saprophyticus ATTC 15805 بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

Proteus mirabilis ATCC 43071 بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

E.aerogionsa ATCC 13048 بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

Shigella sonnaei ATCC 9290 بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

Sh.Flexneri ATCC 12022 بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

sal.typhimorium ATCC:14028 بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

بهار افشان Strep.group A ATCC:19615 سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

Staph.epidermidis ATCC 12228 بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

Streptococcus agalactiae - S.agalactiae بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

Haemophilus inflenaze - H.influenzae ATTC 9006 بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه مشاهده

-

Streptocous pneumoniae -S.pneumonaie ATTC 6305 بهار افشان سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

بهار افشان سوش باکتری (لیوفیلیزه) En.faecalis ATCC 29212 سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

بهار افشان سوش باکتری (لیوفیلیزه) P.aeroginosa ATCC 27853 سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

بهار افشان سوش باکتری (لیوفیلیزه) S.aureus AYCC 25923 سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

بهار افشان سوش باکتری ( لیوفیلیزه) E.Coil ATCC 25922 سوش های باکتری لیوفیلیزه 600.000 مشاهده

-

بهار افشان آنتی سرم یرسینیا انتروکولتیکا آنتی سرمهای میکروبی 1.700.000 مشاهده

-

بهار افشان آنتی سرم بروسلا آبورتوس آنتی سرمهای میکروبی 1.700.000 مشاهده

-

بهار افشان آنتی سرم E.Coli O157 آنتی سرمهای میکروبی 1.700.000 مشاهده

-

بهار افشان آنتی سرم سالمونلا پلی کلونال آنتی سرمهای میکروبی 1.700.000 مشاهده

-

بهار افشان سرم کلرا (O1) آنتی سرمهای میکروبی 1.200.000 مشاهده

-

بهار افشان آنتی سرم کلرا (اینابا) آنتی سرمهای میکروبی 1.200.000 مشاهده

-

بهار افشان آنتی سرم کلرا (اوگاوا) آنتی سرمهای میکروبی 1.200.000 مشاهده

-

بهار افشان آنتی سرم وویبریوکلرا آنتی سرمهای میکروبی 3.600.000 مشاهده

-

بهار افشان آنتی سرم شگیلا آنتی سرمهای میکروبی 3.200.000 مشاهده

-

بهار افشان آنتی سرم سالمونلا آنتی سرمهای میکروبی 3.200.000 مشاهده

-

بهار افشان - آنتی سرم E.coil آنتی سرمهای میکروبی 3.200.000 مشاهده

-