ردیف نام برند حجم قیمت تعداد تست متد کاربرد جزئیات توضیحات
Calcium Alll ( HIT 917 پیشتاز طب ۲۰ ۱۸۶،۰۰۰ 70*3 ML متد تست مشاهده

.

Calcium Alll ( HIT 704,717,902,911,912 پیشتاز طب 197.000 ml 5 * 45 مشاهده

.

Bilirobin Total (HIT 704,717,902911,912 پیشتاز طب 121.000 11.25*3 +45*3 ML مشاهده

.

Bilirobin Total (HIT 917( پیشتاز طب 60*4 + 15*4 ML مشاهده

.

Bilirobin Total (HIT 717,911,912( پیشتاز طب 18*4 + 72*4 ML مشاهده

.

Bilirubin Direct (HIT 917 پیشتاز طب 60*4 + 15*4 ML مشاهده

.

Bilirubin Direct (HIT 704,717,902,911,912 پیشتاز طب 278.000 11.25*3 +45*3 ML مشاهده

.

Bilirubin Direct (HIT 717,911,912 پیشتاز طب 278.000 18*4 + 72*4 ML مشاهده

.

Amilase CNPG3 (HIT 917) پیشتاز طب 737.000 18*4 ML مشاهده

.

Amilase CNPG3 (HIT 704,717,902,911,912) پیشتاز طب 737.000 18*4 ML مشاهده

.

Alkaline Phosphatase DGKC (HIT 704,717,902,911,912 پیشتاز طب ML 3*45 + 3*11.25 مشاهده

.

Alkaline Phosphatase DGKC (HIT 917 پیشتاز طب 244.000 60*4 + 15*4 ML مشاهده

.

Alkaline Phosphatase DGKC (HIT 717,911,912) پیشتاز طب 401.000 4*72 + 4*18 ML مشاهده

.

Albumin HCG (HIT 917) پیشتاز طب ml 5 * 45 مشاهده

.

Albumin HCG (HIT 704,717,902,911,912( پیشتاز طب 158.000 ml 5 * 45 مشاهده

.

URIC Acid پارس آزمون 400 530.000 R1 : 4 * 80 R2 : 1 * 80 TBHBA دستی / دستگاهی مشاهده

.

UIBC پارس آزمون 100 348.480 R1 : 1 * 80 R2 : 1 * 20 FERENE دستی / دستگاهی مشاهده

.

Homocysteine پارس آزمون 16 7.581.600 R1 : 1 * 12.5 R2 : 1 * 2 R3 : 1 * 1.5 دستی / دستگاهی مشاهده

.

Triglyserides پارس آزمون 500 1.327.000 100 * 5 GPO - PAP دستی / دستگاهی مشاهده

-

URIC Acid پارس آزمون 400 768.000 R1 : 4 * 80 R2 : 1 * 80 (PAP (with AOX دستی / دستگاهی مشاهده

.

(Urea (Bratholot پارس آزمون 400 280.800 R1 : 2 * 99 R2 : 1 * 2 R3 : 2 * 100 BERTHELOT دستی / دستگاهی مشاهده

.

Urea UV پارس آزمون 400 518.400 R1 : 4 * 80 R2 : 1 * 80 UV - TEST دستی / دستگاهی مشاهده

`

Total Protein Urine / CSF پارس آزمون 100 210.240 1 * 100 Pyrogallol Red دستی / دستگاهی مشاهده

`

Total Protein پارس آزمون 500 108.000 R1 : 4 * 100 R2 : 1 * 100 BIURET دستی / دستگاهی مشاهده

`

Phosphprus پارس آزمون 500 198.720 R1 : 4 * 100 R2 : 1 * 100 UV - TEST دستی / دستگاهی مشاهده

`

Magnesium پارس آزمون 500 648.000 100 * 5 XYLIDYL BLUE دستی / دستگاهی مشاهده

.

Lipas DC پارس آزمون 50 1.371.000 R1 : 1 * 40 R2 : 1 * 10 ENZ.COLOR دستی / دستگاهی مشاهده

.

LDL - C ( DIRECT( پارس آزمون 50 1.962.000 R1 : 1 * 40 R2 : 1 * 10 Enzymatic دستی / دستگاهی مشاهده

`

LDH پارس آزمون 50 151.200 R1 : 1 * 40 R2 : 1 * 10 DGKC دستی / دستگاهی مشاهده

``

LDH پارس آزمون 400 721.440 R1 : 4 * 80 R2 : 2 40 DGKC دستی / دستگاهی مشاهده

`

Lactat پارس آزمون 50 1.193.760 R1 : 1 * 40 R2 1 * 10 Enzymatic UV دستی / دستگاهی مشاهده

`

IRON پارس آزمون 400 842.400 R1 : 4 * 80 R2 : 1 * 80 FERENE دستی / دستگاهی مشاهده

.

GAMMA-GT پارس آزمون 200 518.400 R1 : 2 * 80 R2 : 1 * 40 SZASZ دستی / دستگاهی مشاهده

.

GPT پارس آزمون 400 648.000 R1 : 4 * 80 R2 : 2 * 40 IFCC دستی / دستگاهی مشاهده

`

GOT پارس آزمون 400 648.000 R1 : 4 * 80 R2 : 2 * 40 IFCC دستی / دستگاهی مشاهده

.

GLUCOSE پارس آزمون 500 203.040 100 * 5 GOD - PAP دستی / دستگاهی مشاهده

.

CK - MB پارس آزمون 50 780.480 R1 : 1 * 40 R2 : 1 * 10 DGKC / IFCC دستی / دستگاهی مشاهده

.

CK - NAC پارس آزمون 25 290.880 R1 : 1 * 20 R2 : 1 * 5 DGKC / IFCC دستی / دستگاهی مشاهده

.

CK - NAC پارس آزمون 100 917.280 R1 : 1 * 80 ml R2 : 1 * 20 ml DGKC / IFCC دستی / دستگاهی مشاهده

.

HDL - C ( DIRECT) پارس آزمون 50 1.270.000 R1 : 1 * 40 R2 : 1 * 10 ml IMMUNO دستی / دستگاهی مشاهده

.

HDL پارس آزمون 150 123.840 Precipitant : 1 * 50 ml Chol.Reg : 1 * 100 ml PRECIPITANT دستی / دستگاهی مشاهده

..

CHE پارس آزمون 50 548.640 R1 : 1 * 40 ml r2 : 1 * 10 ml Butirilthiocoline دستی / دستگاهی مشاهده

.

Creatinin پارس آزمون 400 126.720 R1 : 4 * 80 ml R2 : 1 * 80 ml JAFFE دستی / دستگاهی مشاهده

.

Cholestrol پارس آزمون 500 419.040 100 * 5 CHOD - PAP دستی / دستگاهی مشاهده

.

Calcium (AS) پارس آزمون 100 67.680 100 * 1 Arsenazo III دستی / دستگاهی مشاهده

.

Calcium (CPC( پارس آزمون 400 151.200 R1 : 4 * 80 ml R2 : 1 * 80 ml OCP دستی / دستگاهی مشاهده

.

BILI Direct پارس آزمون 400 410.400 R1 : 4 * 80 ml R2 : 1 * 80 ml DCA دستی / دستگاهی مشاهده

.

BILI Total پارس آزمون 400 237.600 R1 : 4 * 80 ml R2 : 1 * 80 ml DCA دستی / دستگاهی مشاهده

.

à- Amylase پارس آزمون 50 691.200 R1 : 1 * 40 ml R2 : 1 * 10 ml ESP-G7 without Conv دستی / دستگاهی مشاهده

.

ALP پارس آزمون 400 324.000 R1 : 4 * 80 ml R2 : 2 * 40 ml DGKC دستی / دستگاهی مشاهده

.

Albumin پارس آزمون 500 108.000 100 * 5 Bromocresol Green دستی / دستگاهی مشاهده

.

Amonia پارس آزمون 65 530.000 R1a : 1*50 / R1b : 1*5 / R2 ; 1*10 / STD : 5 ml Enzymatic / UV دستی / دستگاهی مشاهده

.

à- Amylase #rasta-brand# 110 295.000 R1 : 5*20 / R2 : 1*10 Starch - lodine دستی مشاهده

.

à- Amylase #rasta-brand# 110 295.000 R : 4*10 IFCC دستی / دستگاهی مشاهده

.

Alkalin phosphatase #rasta-brand# 350 258.000 R1 : 4 * 70 / R2 : 1 * 70 DGKC دستی / دستگاهی مشاهده

.

Aldolase #rasta-brand# 60 490.000 R1a : 1*60 / R1 b : 3vial / R2 : 1*1.5 / R3 : 1*0.3 Enzymatic / UV دستی / دستگاهی مشاهده

.

Albumin #rasta-brand# 300 65.000 R : 3*100 BCG دستی / دستگاهی مشاهده

.

ADA #rasta-brand# 65 495.000 R1:1*50 R2 : 1*5 R3:1*10+Calib Enzymatic / UV دستی / دستگاهی مشاهده

.

Acid phosphatase #rasta-brand# 40 300.000 دستی / دستگاهی مشاهده

.

Acid phosphatase #rasta-brand# 40 200.000 R1:1*10 R2:1*10 R3:1*10 R4:1*5 R5:1*5 Hilman دستی مشاهده

.

ACE #rasta-brand# 20 1.000.000 2 * 10 ml UV / Kinetic دستی / دستگاهی مشاهده

.

(Uric acid (TBHBA پارس آزمون 400 530.000 R1 : 4 * 80 R2 : 1 * 80 TBHBA دستی / دستگاهی مشاهده

..

نام کیت #rasta-brand# 20 1،000،000 R1: 2x10ml UV/Kinitic دستی/دستگاهی مشاهده

---