ردیف نام محصول برند علامت اختصاری قیمت CONT QTY جزئیات توضیحات بیشتر
دانوفلوکساسین پادتن طب DFX ۱۲۴۰۰۰ ۳ ۱۱ مشاهده

دیسک های دامپزشکی

لینکواسپکتین پادتن طب LS #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های دامپزشکی

فلور فنیکل پادتن طب FF #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های دامپزشکی

انروفلوکساسین پادتن طب NFX #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های دامپزشکی

دیفلوکساسین پادتن طب DF #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های دامپزشکی

کلستین پادتن طب CL #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های دامپزشکی

تیل مایکوزین پادتن طب TM #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های دامپزشکی

سفرادین پادتن طب CD #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های دامپزشکی

تیامولین پادتن طب TM #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های دامپزشکی

تایلوزین پادتن طب TY #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های دامپزشکی

سولتریم پادتن طب SL #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

فلومکوئین پادتن طب FM #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های دامپزشکی

H2s (سولفید هیدروژن) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های تشخیصی

آرژنین (دکربوکسیلاز) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های تشخیصی

لایزین دکربوکسیلاز (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های تشخیصی

اورنیتین دکربوکسیلاز (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های تشخیصی

دولسیتول (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های تشخیصی

مانیتول (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های تشخیصی

سوکروز (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های تشخیصی

لاکتوز (جدید ) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های تشخیصی

دکستروز (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

دیسک های تشخیصی

سیترات (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

VP (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

متیل رد (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

آدونیتول (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

رامنوز (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

ایندول (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

هیپورات (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

فنیل آلانین (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

بایل اسکولین (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

رافینوز (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

آرابینوز (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

سوربیتول (جدید) پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

نئو بیوسین پادتن طب NB #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

ONPG پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

پلی میکسین B پادتن طب PB #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

باسیتراسین پادتن طب B #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

اکسیداز پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

اپتوچین پادتن طب op #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

اوره آز پادتن طب #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

کلیندامایسین ROSCO CLI #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

کلاریترومایسین ROSCO CLA #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

باسیتراسین ROSCO bac #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

آزیترومایسین ROSCO AZM #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

آمپی سیلین سولباکتام ROSCO AM sulbactant #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

آمپی سیلین ROSCO AM #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

آموکسی سیلین کلاولانیک اسید ROSCO AMC #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

آموکسی سیلین ROSCO AMX #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

آمیکاسین ROSCO AM #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

فورازولیدین ROSCO FR #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

دانوفلوکساسین پادتن طب DFX 50.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

لینکواسپکتین پادتن طب LS 50.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

فلوفنیکل پادتن طب FF 58.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

انروفلوکساسین پادتن طب NFX 58.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

دیفلوکساسین پادتن طب DF 58.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

کلسین پادتن طب CL 58.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

تیل مایکوزین پادتن طب TM 11.250 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

سفرادین پادتن طب CD 26.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

تیامولین پادتن طب TM 26.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

تایلوزین پادتن طب TY 50.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

سولتریم پادتن طب SL 58.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

فلومکوئین پادتن طب FM 58.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

نووبیوسین پادتن طب NB 58.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

..

پلی میکسین B پادتن طب PB 58.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

باسیتراسین پادتن طب B 58.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

اپتوچین پادتن طب OP 58.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

ونکومایسین پادتن طب V 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

نورفلوکساسین پادتن طب NOR 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

نئومایسین پادتن طب N 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

نیتروفورانتوئین پادتن طب FM 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

نالیدیک اسید پادتن طب NA 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

نافسیلین پادتن طب NF 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

متی سیلین پادتن طب ME 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

مروپنم پادتن طب MEN 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

لینکومایسین پادتن طب L 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

.

لووفلوکساسین پادتن طب LOM 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

کلوگزلاسیلین پادتن طب CX 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

کلروتتراسایکلین پادتن طب CT 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

کربنی سیلین پادتن طب CB 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

کلرامفنیکل پادتن طب C 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

کلیندامایسین پادتن طب CC 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

کلاریترومایسین پادتن طب CLR 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

کانامایسین پادتن طب K 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

فورازولیدین پادتن طب FR 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سیپروفلوکساسین پادتن طب CP 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سفالکسین پادتن طب CN 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سفالوتین پادتن طب CF 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سفروکسیم پادتن طب XM 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سفتریاکسون پادتن طب CRO 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سفتی زوکسیم پادتن طب CT 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سفتازیدیم پادتن طب CAZ 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سفوتاکسیم پادتن طب CTX 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سفکسیم پادتن طب CFM 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سفپیم پادتن طب FEP 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

سفازولین پادتن طب CZ 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

ریفامپیلین پادتن طب RA 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

داکسی سایکلین پادتن طب D 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

تتراسایکلین پادتن طب TE 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

تری متوپریم سولفامتو کسازول پادتن طب SXT 45.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

تری متوپریم پادتن طب TMP 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

توبرامایسین پادتن طب TOB 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

تیکارسیلین پادتن طب TIC 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

تترا سایکلین پادتن طب TE 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

پیپراسیلین پادتن طب PIP 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

پنی سیلین پادتن طب P 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

ایمی پنم پادتن طب IPM 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

اکسی تتراسایکلین پادتن طب T 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

اریترومایسین پادتن طب E 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

استرپتومایسین پادتن طب S 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

اگزاسیلین پادتن طب OX 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

افلاکساسین پادتن طب OFX 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

آزیترومایسین پادتن طب AZM 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

آمپی سیلین سولباکتام پادتن طب SAM 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

آمپی سیلین پادتن طب AM 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

آموکسی سیلین پادتن طب AMX 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

---

آموکسی سیلین کلاولانیک اسید پادتن طب AMC 30.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

آمیکاسین پادتن طب AN 120.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

÷÷

جنتامایسین پادتن طب GM 120.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

فلور فنیکل پادتن طب FF 232.000 #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

ديسک CTE پادتن طب CTE #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

```

ديسک CT پادتن طب CT #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

``

ديسک CN پادتن طب CN #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

-*--

ديسک CFM پادتن طب CFM #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

----

ديسک CD پادتن طب CD #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

---

ديسک CB پادتن طب CB #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--

دیسک CL پادتن طب CL #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

---

ديسک CAZ پادتن طب CAZ #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

---

ديسک C C #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

```

ديسک AM #rasta-CONT# #rasta-QTY# مشاهده

--