ردیف نام محصول برند پنل قیمت واحد تعداد در بسته قیمت بسته CONT STRIP جزئیات توضیحات بیشتر
مولتی دراگ (مرفین,آمفتامین,مت آمفتامین) انیسان پنل 35.000 3 تستی ۱۲۰ ۲۴ مشاهده

-

Met Amphetamin انیسان 10.000 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

Amphetamine انیسان 10.000 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

`

LH انیسان 12.000 5 تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

تست توام حشیش و مرفین (TM) انیسان 8.500 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

تست تشخیص الکل در بزاق انیسان 15.000 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

تست تشخیص مورفین در بزاق انیسان 9.000 12 تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

تست تشخیص مورفین در بزاق انیسان 10.000 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

HIV انیسان 18.000 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

THC انیسان 6.500 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

Morphine انیسان 6.500 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

(قدیم) Lovin Rose انیسان 8.500 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

(Lovin Rose (new انیسان 12.000 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

Lovin انیسان 5.000 تک تستی #rasta-ContSTRIP# مشاهده

.

NMP-22 (تست تشخیص سرطان مثانه) Abon 580.000 24 13.920.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

Tuberculosis - Device Abon 28.350 40 1.134.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

H pylori Ag - Device Abon 24.200 40 968.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

````

H pylori IgG - Device Abon 24.200 40 968.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

Syphilis - Device Abon 9.200 40 368.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

````

Strep A - Strip Abon 49.300 20 986.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

÷÷÷

HIV Ab - 1/2/0 - Device Abon 21.800 40 872.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

HCV Ab - Device Abon 20.200 40 808.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

÷÷÷

HCV Ab - Strip Abon 15.000 50 750.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

````

HBC Ab - Device Abon 16.900 40 676.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

````

Hbe Ag Device Abon 16.900 40 676.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

Hbe Ab Device Abon 16.900 40 676.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

HBS Ab Device Abon 16.900 40 676.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

````

HBS Ab Strip Abon 16.900 50 661.500 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

HBS Ag - Device Abon 11.800 40 472.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

HBS Ag - Strip Abon Hepatit 8.600 50 430.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

NT - Pro BNP Abon 65.000 40 2.600.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

÷÷÷

Myogolobin - Device Abon 37.000 20 740.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

--

(CKMB,Troponin,Myo) Cardiac Combo Abon 103.000 20 2.060.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

-------

CK - MB Device Abon 37.000 40 1.480.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

CK - MB Device Abon 37.000 20 740.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

Troponin - I - Device Abon 37.000 40 1.480.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

Troponin - I - Device Abon 37.000 20 740.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

````

FOB - Device ACON 12.500 40 500.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

PSA -Device ACON 28.500 40 1.140.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

CEA - device ACON 29.000 40 1.160.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

````

AFP - Device ACON 29.000 40 1.160.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

Torch IgM Combo - Device ACON 135.500 25 3.387.500 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

``````

Toxoplasma IgM - Device ACON 47.000 40 1.880.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

````

Rubella IgM - Device ACON 4.700 40 1.880.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

------

HSV 1/2 IgM - Device ACON 4.700 40 1.880.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

-----

CMV IgM - Device ACON 47.000 40 1.880.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

Chlamidia - Dvice ACON 23.750 20 475.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

-----

LH Ovulation - Strip ACON 5.600 50 380.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

-------

HCG - Urin/Serom -Dvice ACON 8.630 40 345.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

HCG - Urin/Serom -Strip ACON 4.800 50 340.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

HCG - Strip 5 ml ACON 3.400 50 170.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

-----

HCG - Strip 3 ml ACON 1.900 50 95.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

(TLC (MOP , COD ACON - 20 975.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

(TLC (MET, AMP ACON - 10 2.450.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

Multi - Drug (پنل 10 تستی),MTD,BUP,BZO,TCA,COC,THC,AMP,MET,TRA,MOP) ACON 158.000 25 3.950.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

Multi - Drug (پنل 5 تستی),THC,AMP,MET,TRA,MOP) ACON 76.000 25 1.900.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

Multi - Drug (پنل 3 تستی) (AMP,MET,MOP) ACON 25.000 25 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

Adulteration (تست تشخیص تقلب) ACON - 25 تیوپ 656.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

TCA (تری سیکلیک آنتی دپرسانت) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

PCP (فنسی سیکلیدین) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

BZQ (بنز.دیازپین) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

BAR (باربیوتوریت) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

MET (متاآمفتامین) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

AMP (آمفتامین) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

MDMA (اکستازی) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

----

COC (کوکائین) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

BUP (تمجیزک) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

```

MTD (متادون) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

TRA (ترامادول) ACON 18.200 50 910.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

THC (حشیش) ACON 12.500 50 625.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

(مرفین) MOP ACON 7.600 50 380.000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

---

نمونه 1 brand panel cost no cost pakage #rasta-ContSTRIP# مشاهده

متن توضیحات

عنوان محصول #rasta-brand# #rasta-ContSTRIP# مشاهده

2

HCG strip 3mm #rasta-brand# Womens Health 5000 50 عدد 250000 #rasta-ContSTRIP# مشاهده

-