ردیف نام محصول برند حجم گالن تعداد در کارتن قیمت گالن توضیحات بیشتر
خون کنترل NIHON KODEN روزآزمون ml 2 300.000
محلولNIHON KODEN EZ cleaner روزآزمون 100cc 85.000
محلول Prob cleanser روزآزمون 100cc 25.000
محلول شستشو NIHON KODEN Rins blue روزآزمون 1 lit 12 78.000
لایز wbc دیف NIHON KODEN روزآزمون lit 0.5 10 270.000
ایزوتون NIHON KOHDEN روزآزمون lit 4 4 100.000
ایزوتون NIHON KOHDEN روزآزمون 10 lit 2 230.000
خون کنترل MICROS روزآزمون ml 2 300.000
محلول MICROS EZ cleaner روزآزمون 100cc 85.000
محلول MICROS Prob cleanser روزآزمون 100cc 25.000
محلول شستشو MICROS Enz - Rinse روزآزمون 1 lit 12 85.000
لایز wbc دیف MICROS روزآزمون 1 lit 12 420.000
ایزوتون MICROS روزآزمون lit 4 4 100.000
ایزوتون MICROS روزآزمون 10 lit 2 230.000
خون کنترل SYSMEX K - 800 روزآزمون ml 2 300.000
محلول SYSMEX K - 800 cleanser روزآزمون lit 4 4 100.000
محلول SYSMEX K - 800 Prob cleanser روزآزمون 100cc 25.000
لایز SYSMEX K - 800 Hgb روزآزمون lit 0.5 10 60.000
لایز wbc دیف SYSMEX K - 800 روزآزمون lit 0.5 10 65.000
ایزوتون SYSMEX K - 800 روزآزمون lit 4 4 90.000
ایزوتون SYSMEX K - 800 روزآزمون 10 lit 2 210.000
خون کنترل SYSMEX K - 1000 روزآزمون ml 2 300.000
محلول SYSMEX K - 1000 cleaner روزآزمون lit 4 4 100.000
محلول SYSMEX K - 1000 Prob cleanser روزآزمون 100cc 25.000
لایز SYSMEX K - 1000 Hgb روزآزمون lit 0.5 10 60.000
لایز wbc دیف SYSMEX K - 1000 روزآزمون lit 0.5 10 210.000
ایزوتون SYSMEX K - 1000 روزآزمون lit 4 4 90.000
ایزوتون SYSMEX K - 1000 روزآزمون 10 lit 2 210.000
خون کنترل MINDRAY روزآزمون 2 ml 300.000
محلول MINDRAY EZ cleaners روزآزمون 100cc 85.000
محلول MINDRAY Prob cleanser روزآزمون 100cc 25.000
محلول شستشو Enz - Rinse روزآزمون lit 4 4 85.000
لایز wbc دیف MINDRAY روزآزمون lit 0.5 10 250.000
ایزوتون MINDRAY روزآزمون lit 4 4 100.000
ایزوتون MINDRAY روزآزمون 10 lit 2 230.000
خون کنترل DIATRON روزآزمون ml 2 300.000
محلول DIATRON EZ cleaner روزآزمون 100cc 85.000
محلول DIATRON Prob cleanser روزآزمون 100cc 25.000
محلول شستشو DIATRON Rinse blue روزآزمون 1 lit 12 78.000
لایز wbc دیف DIATRON روزآزمون lit 0.5 10 240.000
ایزوتون DIATRON روزآزمون lit 4 4 100.000
ایزوتون DIATRON روزآزمون 10 lit 2 230.000
خون کنترل SYSMEX K 4500 روزآزمون ml 2 300.000
محلول Cleanse SYSMEX K 4500 روزآزمون 4 lit 4 100.000
محلول Prob cleanser SYSMEX K 4500 روزآزمون 100cc 25.000
لایز Hgb روزآزمون lit 0.5 10 210.000
لایز wbc دیف SYSMEX K - 4500 روزآزمون lit 0.5 10 210.000
ایزوتون SYSMEX K 4500 روزآزمون lit 4 4 90.000
ایزوتون SYSMEX K 4500 روزآزمون 10 lit 2 210.000
خون کنترل روزآزمون ml 2 2 300.000
Cleanser روزآزمون lit 4 4. 100.000
محلول Prob cleanser روزآزمون 100cc 25.000
لایز wbc دیف kx21 روزآزمون lit 0.5 10 220.000
ایزوتون SYSMEX KX - 21 روزآزمون 10 lit 2 210.000
Prob Clean for آرطی طب 17 cc 6 45.000
EZ Cleanzer for آرطی طب 90 cc 4 150.000
رینز میندری آرطی طب 4 2 90.000
رینز آبی آرطی طب 1 12 85.000
رینز ساده آرطی طب 4 LIT 2 80.000
لایز wbc دیف HYCEL آرطی طب 500 10 240.000
لایز wbc دیف COULTER آرطی طب 500 10 240.000
لایز wbc دیف SWELAB آرطی طب 500 10 90.000
لایز wbc دیف MEDONIC آرطی طب lit 4 4 450.000
لایز wbc دیف MINDRAY آرطی طب 500 9 290.000
لایز wbc دیف CONVERGYS آرطی طب 500 10 240.000
لایز wbc دیف NIHON KODEN آرطی طب 500 10 240.000
لایز wbc دیف BAKER آرطی طب 500 10 240.000
لایز wbc دیف MICROS آرطی طب 500 10 240.000
لایز wbc دیف DIATRON آرطی طب 500 10 240.000
ایزوتون دیف GENERAL آرطی طب 10 1 240.000
Clean آرطی طب 100 1 25.000
لایز Hb آرطی طب 500 10 60.000
لایز wbc دیف k 800 آرطی طب 500 10 60.000
لایز wbc دیف k1000 آرطی طب 500 10 230.000
لایز wbc دیف kx21 آرطی طب 500 10 310.000
ایزوتون سیسمکس آرطی طب 10 1 210.000
لایز میندری من 0.5 126.000
لایز HB من 1 55.000
لایز WBC من 1 55.000
لایز گالن من 4 535.000
لایز kx21 من 0.5 62.000
لایز دیف من 1 46.000
لایز K 1000 من 0.5 110.000
کلین من 4 37.000
سل کلین من 1 15.000
رینز میندری من 4 58.000
رینز لیتری من 32.000
رینز گالن من 4 55.000
ایزوتون میندری من 4 91.000
ایزوتون لیتری من 19.500
ایزوتون سیسمکس من 10 167.000
ایزوتون سیسمکس من 4 76.000
ایزوتون ساده من 4 69.000
ایزوتون دیف من 2 75.000