ردیف پنل نام محصول برند قیمت (ريال) کاتالوگ تاریخ بروزرسانی توضیحات بیشتر
Elisa (Hb A1C Control (2*1 ml پادتن دانش UK Axis-Shield 1.650.000 1395/02/28 11:39:14

-

Elisa (Hb A1C Calibrator Set (4*1 ml پادتن دانش UK Axis-Shield 1.650.000 1395/02/28 11:37:45

-

Elisa (Hb A1C Biochemistry Kit 2Stable Reagent |(250 Tests پادتن دانش UK Axis-Shield 6.300.000 1395/02/28 11:36:12

-

ٍElisa Active Vitami B12 پادتن دانش UK Axis-Shield 11.490.000 1395/02/28 11:34:23

-

Elisa Homocysteine Enzymatic 240T 2Stable Reagent پادتن دانش UK Axis-Shield 19.900.000 1395/02/28 11:30:45

-

Elisa Homocysteine Enzymatie 120T 2Stable Reagents پادتن دانش UK Axis-Shield 10.650.000 1395/02/28 11:23:38

-

Elisa Homocysteine Control Set پادتن دانش UJ Axis-Shield 2.850.000 1395/02/28 11:22:24

-

Elisa Homocyestein-Elisa Kit پادتن دانش UK Axis-Shield 13.080.000 1395/02/28 11:21:35

-

Elisa Anti-CCp Generation 2 98% Specificity پادتن دانش UK Axis-Shield 8.500.000 1395/02/28 11:20:41

-

Elisa Troponin پادتن دانش DiaMetra 4.800.000 1395/02/28 11:18:43

-

Elisa ENA Screen پادتن دانش DiaMetra 4.980.000 1395/02/28 11:18:03

-

Elisa ENA Profile پادتن دانش DiaMetra 5.200.000 1395/02/28 11:17:30

-

Elisa Anti Cp 4 lgG پادتن دانش DiaMetra 4.950.000 1395/02/28 11:16:20

-

Eliser anti ds DNA lgG پادتن دانش DiaMeter 3.050.000 1395/02/28 11:15:29

-

Eliser Anti-ANA Screen پادتن دانش DiaMetra 3.050.000 1395/02/28 11:14:17

-

Elisa (Insulin-Like Growth Factor 1 (IGF-1 پادتن دانش DiaMeter 8.200.000 1395/02/28 11:13:39

-

Elisa (Anti Gliadin lgA/lgA (DGP پادتن دانش DiaMetra 3.650.000 1395/02/28 11:12:35

-

Elisa Anti TTG lgA پادتن دانش DiaMetra 3.990.000 1395/02/28 11:11:02

-

Elisa Anti TTG lgG پادتن دانش DiaMetra 4.450.000 1395/02/28 11:10:25

-

Elisa (Anti MPO (P-ANCA پادتن دانش DiaMetra 4.250.000 1395/02/28 11:09:50

-

Elisa (Anti PR3 (C-ANCA پادتن دانش DiaMetra 4.250.000 1395/02/28 11:08:56

-

Elisa Anti B2 Glyooprotein lgG & lgM پادتن دانش DiaMetra 4.550.000 1395/02/28 11:08:07

-

Elisa Anti Candiolipin lgG/lgM پادتن دانش DiaMetra 4.350.000 1395/02/28 11:06:58

-

Elisa Anti Phospholipid lgG & lgM پادتن دانش Diametra 4.350.000 1395/02/28 11:06:05

-

Elisa CIC-C3d پادتن دانش DiaMetra 4.100.000 1395/02/28 11:04:58

-

Elisa CIC-C1q پادتن دانش DiaMetra 4.100.000 1395/02/28 11:02:39

-

Elisa Anti GAD پادتن دانش DiaMetra 12.500.000 1395/02/28 11:02:00

-

Elisa C-Peptide پادتن دانش DiaMetra 3.970.000 1395/02/28 11:01:19

-

Eliza Insulin پادتن دانش DiaMetra 3.540.000 1395/02/28 11:00:29

-

Elisa S100B پادتن دانش DiaMetra 6.950.000 1395/02/28 10:58:24

-

Elisa h-NSE پادتن دانش DiaMetra 7.950.000 1395/02/28 10:57:43

-

Elisa Freec Psa پادتن دانش DiaMetra 3.990.000 1395/02/28 10:57:06

-

Elisa PSA پادتن دانش DiaMetra 2.600.000 1395/02/28 10:56:27

-

Elisa CA19-9 پادتن دانش DiaMetra 3.950.000 1395/02/28 10:55:36

-

Elisa CA15-3 پادتن دانش DiaMetra 3.950.000 1395/02/28 10:55:00

-

Elisa CA125 پادتن دانش DiaMetra 3.950.000 1395/02/28 10:54:04

-

Elisa CEA پادتن دانش DiaMetra 2.650.000 1395/02/28 10:53:20

-

Elisa AFP پادتن دانش DiaMetra 1.800.000 1395/02/28 10:52:51

-

Elisa lgA Saliva / Amylase Saliva پادتن دانش DiaMetra 4.750.000 1395/02/28 10:52:22

-

Elisa Steriod Panel Available On Saliva پادتن دانش DiaMetra 4.750.000 1395/02/28 10:51:33

-

Elisa SHBG پادتن دانش DiaMetra 4.840.000 1395/02/28 10:50:11

-

Elisa Androslenedione پادتن دانش DiaMetra 2.950.000 1395/02/28 10:45:54

-

Elisa Aldosterone پادتن دانش DiaMetra 2.950.000 1395/02/28 10:44:48

-

Elisa Aldosterone پادتن دانش DiaMetra 2.950.000 1395/02/28 10:44:47

-

Elisa Free Testosterone 2G پادتن دانش DiaMetra 3.550.000 1395/02/28 10:44:07

-

Elisa Free BHCG پادتن دانش DiaMetra 3.420.000 1395/02/28 10:43:18

-

Elisa PAPP-A پادتن دانش DiaMetra 4.800.000 1395/02/28 10:42:35

-

Elisa (Estriol Unconjugate (uE3 پادتن دانش DiaMetra 2.950.000 1395/02/28 10:41:55

-

Elisa Crotisol پادتن دانش DiaMetra 2.850.000 1395/02/28 10:40:21

-

Elisa DHEA-S پادتن دانش DiaMetra 2.520.000 1395/02/28 10:39:47

-

Elisa Testosterone پادتن دانش DiaMetra 2.520.000 1395/02/28 10:39:02

-

Elisa Progesterone پادتن دانش DiaMetra 2.520.000 1395/02/28 10:38:17

-

Elisa Estradiol پادتن دانش DiaMetra 2.850.000 1395/02/28 10:37:19

-

Elisa 17OH Progesterone پادتن دانش DiaMetra 2.520.000 1395/02/28 10:36:32

-

Elisa CH 50 پادتن دانش DiaMetra 4.100.000 1395/02/28 10:35:17

-

Elisa Total lgE پادتن دانش DiaMetra 2.700.000 1395/02/28 10:34:28

-

Elisa hGH پادتن دانش DiaMetra 2.500.000 1395/02/28 10:33:24

-

Elisa Ferritin پادتن دانش DiaMetra 1.900.000 1395/02/28 10:32:01

-

Elisa (B-HCG (Intact Molecul پادتن دانش DiaMetra 1.450.000 1395/02/28 10:11:49

-

Elisa Prolactin پادتن دانش DiaMetra 1.470.000 1395/02/28 10:09:16

-

Elisa LH پادتن دانش DiaMetra 1.470.000 1395/02/28 10:08:28

-

Elisa FSH پادتن دانش DiaMetra 1.470.000 1395/02/28 10:08:01

-

Elisa (Thyroglobulin Antigen (Tg Ag پادتن دانش DiaMera 3.750.000 1395/02/28 10:06:05

-

Elisa (Anti Thyroid Peroxdase (Anti TPO پادتن دانش DiaMetra 3.350.000 1395/02/28 10:03:49

-

Elisa (Anti Thyreglobulin (Anti Tg پادتن دانش DiaMetra 3.100.000 1395/02/28 10:02:51

-

Elisa FT4 پادتن دانش DiaMetra 1.750.000 1395/02/28 10:00:13

-

Elisa FT3 پادتن دانش DiaMetra 1.750.000 1395/02/28 09:59:36

-

Elisa (TSH (192 Tests پادتن دانش DiaMetra 2.500.000 1395/02/28 09:59:04

-

Elisa (TSH (96 Tests پادتن دانش DiaMetra 1.480.000 1395/02/28 09:58:24

-

Elisa (T4 (192 Tests پادتن دانش DiaMetra 2.500.000 1395/02/28 09:52:53

-

Elisa (T4 (96 Tests پادتن دانش DiaMetra 1.480.000 1395/02/28 09:51:50

-

Elisa (T3 (192 Tests پادتن دانش DiaMetra 2.500.000 1395/02/28 09:49:24

-

Elisa (T3 (96 Tests پادتن دانش DiaMetra 1.480.000 1395/02/28 09:46:42

-

Elisa (Control Hormone Plus (3*3 mlپادتن دانش DiaMetra 1.180.000 1395/02/28 09:43:09

-

Elisa LGF-1 پادتن دانش LDN 8.200.000 1395/02/27 15:25:05

-

Elisa (hGH (Growth Hormone پادتن دانش LDN 2.600.000 1395/02/27 15:24:36

-

Elisa TOC پادتن دانش LDN 5.500.000 1395/02/27 15:23:59

-

Elisa (Total anto Oxidant capacity (TAC پادتن دانش LDN 5.500.000 1395/02/27 15:23:30

-

Elisa Plasma Renin Activity پادتن دانش LDN 11.000.000 1395/02/27 15:22:40

-

Elisa Active Renin پادتن دانش LDN 12.000.000 1395/02/27 15:21:57

-

Elisa PAPP-A پادتن دانش LDN 5.400.000 1395/02/27 15:21:27

-

Elisa Aldesterone پادتن دانش LDN 4.500.000 1395/02/27 15:20:27

-

Elisa Aldrostandiol - Glucoronide پادتن دانش LDN 5.650.000 1395/02/27 15:19:37

-

Elisa Androstenedione پادتن دانش LDN 3.800.000 1395/02/27 15:18:36

-

Elisa (Dihydrotestosterone (DHT پادتن دانش LDN 4.400.000 1395/02/27 15:17:24

-

Elisa hs-CRP پادتن دانش LDN 6.300.000 1395/02/27 15:15:58

-

Elisa Laptin پادتن دانش LDN 7.300.000 1395/02/27 15:12:50

-

Elisa (Estriol Uaconjagate (uE3 پادتن دانش LDN 4.090.000 1395/02/27 15:11:21

-

Elisa Free Testosterone پادتن دانش LDN 4.250.000 1395/02/27 15:09:32

-

Elisa Serotonin پادتن دانش LDN 7.600.000 1395/02/27 15:07:16

-

Elisa (Plasma Meta/Normeta (2*96 پادتن دانش LDN 16.200.000 1395/02/27 15:04:51

-

Elisa (Plasma Normetanephrine (Fast Track پادتن دانش LDN 8.400.000 1395/02/27 15:03:35

-

Elisa (Plasma Metanephrine (Fast Track پادتن دانش LDN 8.400.000 1395/02/27 15:02:33

-

Elisa (Urine Meta/Normeta (2MET 2*96 پادتن دانش LDN 11.500.000 1395/02/27 15:00:42

-

Elisa (Urine Normetanephrine (Fast Track پادتن دانش LDN 8.400.000 1395/02/27 14:59:12

-

Elisa (Urine Metanehrine (Fast Track پادتن دانش LDN 5.950.000 1395/02/27 14:57:56

-

Elisa Dopmain پادتن دانش LDN 8.400.000 1395/02/27 14:56:48

-

Elisa (Adre/Noradrenalin (2 CAT 2*96 پادتن دانش LDN 13.500.000 1395/02/27 14:55:35

-

Elisa Noradernalin پادتن دانش LDN 7.800.000 1395/02/27 14:53:31

-

Elisa Adrenalin پادتن دانش LDN 7.800.000 1395/02/27 14:52:46

-

IMMUNO Dot (ANA 12 Line Dot (20 پادتن دانش Generic Assays 5.980.000 1395/02/27 14:51:31

-

IFA (Triple (ANA/AMA/ASMA.APCA پادتن دانش Generic Assays 5.400.000 1395/02/27 14:49:51

-

IFA (EMA (24*4 پادتن دانش Generic Assays 4.400.000 1395/02/27 14:48:47

-

IFA (ASMA (12*4 پادتن دانش Generic Assays 2.950.000 1395/02/27 14:46:46

-

IFA (P ANCA plus (10*6 پادتن دانش Generic Assays 3.700.000 1395/02/27 14:46:09

-

IFA (C Anca plus (10*60 پادتن دانش Generic Assays 3.900.000 1395/02/27 14:44:58

-

IFA (AMA (12*4 پادتن دانش Generic Assays 3.400.000 1395/02/27 14:40:30

-

IFA (nDNA plus (10*12 پادتن دانش Generic Assays 4.800.000 1395/02/27 14:39:57

-

IFA (nDNA plus (10*6 پادتن دانش Generic Assays 3.150.000 1395/02/27 14:39:04

-

IFA (ANA Slide (1-12 پادتن دانش Generic Assays 225.000 1395/02/27 14:37:51

-

IFA ANA Hep 2 plus پادتن دانش Generic Assays 4.540.000 1395/02/27 14:31:00

-

Elisa Calpratectin Carsette 10T پادتن دانش Generic Assays 3.370.000 1395/02/27 13:22:00

-

Elisa Caiprotectin Cassette 1T پادتن دانش Generic Assays 345.000 1395/02/27 13:21:02

-

Elisa H pylori Antigen Quick Monolonal 25T included Free Of Charge Extraction tubes پادتن دانش Generic Assays 1.750.000 1395/02/27 13:19:58

-

Elisa ASCA lgG/lgA پادتن دانش Generic Assays 4.700.000 1395/02/27 13:17:29

-

Elisa Anti LKM-1 پادتن دانش Generic Assays 4.800.000 1395/02/27 13:16:36

-

Elisa (Anti M2 (AMA پادتن دانش Generic Assays 4.800.000 1395/02/27 13:15:49

-

Elisa ANA 8 Profile پادتن دانش Generic Assays 4.550.000 1395/02/27 13:15:03

-

Elisa (Anti dsDNA (lgG پادتن دانش Generic Assays 3.050.000 1395/02/27 13:14:19

-

Elisa ANA screen Qusntitstive پادتن دانش Generic Assays 3.050.000 1395/02/27 13:13:05

-

Elisa Anti Transglutaminase TTG lgG/lgA پادتن دانش Generic Assays 5.500.000 1395/02/27 13:11:33

-

Elisa Anti B2 Glyoproteine I lgG&lgM پادتن دانش Generic Assays 4.420.000 1395/02/27 13:10:16

-

Elisa Anti b2 Glycoprotein I Screen پادتن دانش Generic Assays 4.400.000 1395/02/27 13:09:06

-

Elisa (Endomysial lgG/lgA (EMA پادتن دانش Generic Assays 6.750.000 1395/02/27 13:07:11

-

Elisa Anti phospholipid igG&lgM پادتن دانش Generic Assays 4.350.000 1395/02/27 13:05:57

-

Elisa Anti Cardiolipin lgG&lgM پادتن دانش Generic Assays 3.830.000 1395/02/27 13:04:17

-

Elisa Anti Cardiolipin Screen پادتن دانش Generic Assays 4.980.000 1395/02/27 13:03:22

-

Elisa (Anti MPO (P ANCA پادتن دانش Generic Assays 4.250.000 1395/02/27 13:02:28

-

Elisa (Anti PR3 (C ANCA پادتن دانش Generic Assays 4.250.000 1395/02/27 13:01:31

-

Elisa (ASO Latex (100T پادتن دانش Generic Assays 330.000 1395/02/27 13:00:45

-

Elisa (RF Latex (100T پادتن دانش Generic Assays 310.000 1395/02/27 12:59:52

-

Elisa (CRP Latex (100T پادتن دانش Generic Assays 320.000 1395/02/27 12:59:04

-

Elisa (D Dimer Latex (50T پادتن دانش Generic Assays 2.950.000 1395/02/27 12:58:23

-

Elisa (Anti CCP 2 (Medizyme پادتن دانش Generic Assays 8.500.000 1395/02/27 12:56:20

-

Elisa Helicobater Pylori Anigen Hp AGT 96T Included Free Og Charge Esxtraction tubes پادتن دانش Generic Assays 8.750.000 1395/02/27 12:53:39

-

Elisa Helicobater pylori Antigen Hp AGT 48T Included Free Of Charge Extraction tubes پادتن دانش Generic Assays 5.300.000 1395/02/27 12:51:34

-

Parasites Elisa Entsamoeba histolytiea lgG پادتن دانش Novatec 4.950.000 1395/02/27 12:42:31

-

Worms Elisa Strongyloides lgG پادتن دانش Novatec 6.950.000 1395/02/27 12:40:55

-

Worms Elisa Toxocara canis lgG پادتن دانش Novatec 4.950.000 1395/02/27 12:39:29

-

Worms Elisa Echinococcus ;gG BYDATIDOSIS پادتن دانش Novatec 3.555.000 1395/02/27 12:38:20

-

Bactrology Elisa Leptospira lgG/lgM پادتن دانش Novatec 6.950.000 1395/02/27 12:36:43

-

Ifectious Eliza Paraifluenza Virus 1.2.3 lgA/lgG پادتن دانش Novatec 3.800.000 1395/02/27 12:35:11

-

Inectiouis Elisa Influenza Virus B lgA/lgG/lgM پادتن دانش Novatec 3.800.000 1395/02/27 12:34:09

-

Infactious Elisa Helicobacter pylori lgG پادتن دانش Novatec 2.750.000 1395/02/27 12:28:37

-

Infectious Elisa Helicobacter Pylori lgA پادتن دانش Novatec 2.850.000 1395/02/27 12:26:59

-

Infectious Elisa Varicella Zoster Virus VZV lgA/lgGH/lgM پادتن دانش Novatec 3.350.000 1395/02/27 12:25:52

-

Infectious Elisa Chalmydia trachomatis lgA/lgG/lgM پادتن دانش Novatec 3.350.000 1395/02/27 12:24:30

-

Infectious Elisa Mycoplasma pneumoniae LgA/lgG/lgM پادتن دانش Novatec 3.350.000 1395/02/27 12:22:11

-

Infectious Elisa Brucella lgM پادتن دانش Novatec 3.350.000 1395/02/27 12:20:07

-

Infectious Elisa Brucella lgG پادتن دانش Novatec 3.350.000 1395/02/27 12:19:31

-

Infectious Epstein Barr Virus EBV VCA lgGF/lgM پادتن دانش Novatec 3.350.000 1395/02/27 12:18:37

-

Infectious Elisa Hyper simplex 1+2 HSV lgM پادتن دانش Novatec 3.350.000 1395/02/27 12:17:22

-

Infectious Elisa Hyper simplex Virus 1+2 HSV lgG پادتن دانش Novatec 2.650.000 1395/02/27 12:16:25

-

Infectious Elisa Herpes Simplex Virus 1&2 HSV1&2 lgM پادتن دانش Novatec 2.650.000 1395/02/27 12:12:37

-

Infevtious Elisa Herpes Simplexz Virus 1&2 HSV1&2 lgG پادتن دانش Novatec 2.550.000 1395/02/27 12:10:11

-

Infectious Elisa Cytomegalovirus CMV lgG/lgM پادتن دانش Novatec 2.550.000 1395/02/27 12:05:01

-

Infectious Elisa Rubella lgM u Capture پادتن دانش Novatec 2.550.000 1395/02/27 12:02:41

-

Infectious Elisa Rubella lgG پادتن دانش Novatec 2.550.000 1395/02/27 12:01:48

-

infectious Elisa Toxoplasma gondii lgM u Capture پادتن دانش Novatec 2.550.000 1395/02/27 12:01:08

-

Elisa Food Intolerance lgG 90Food پادتن دانش Biomerica 8.750.000 1395/02/27 11:57:12

-

Elisa Listeria Ag 1T Fecal پادتن دانش Biomerica 170.000 1395/02/27 11:56:11

-

Elisa Giardia Ag 1T Fecal پادتن دانش Biomerica 170.000 1395/02/27 11:54:58

-

Elisa Giardta Lamblia Ag Fecal پادتن دانش Biomerica 7.100.000 1395/02/27 11:54:15

-

Elisa H.pyiori Antigen 15T پادتن دانش Biomerica 1.680.000 1395/02/27 11:53:12

-

Elisa Anti GAD پادتن دانش Biomerica 12.500.000 1395/02/27 11:52:22

-

Elisa hs CRP پادتن دانش Biomerica 6.300.000 1395/02/27 11:49:57

-

Elisa Erythropoietin EPO پادتن دانش Biomerica 12.000.000 1395/02/27 11:49:25

-

Elisa Calprotrctin Fecal 1T پادتن دانش Biomerica 345.000 1395/02/27 11:47:01

-

Elisa Calcitonin پادتن دانش Biomerica 11.000.000 1395/02/27 11:46:08

-

Elisa ACTH پادتن دانش Biomerica 11.000.000 1395/02/27 11:45:09

-

Elisa Intact PTH پادتن دانش Biomerica 8.500.000 1395/02/27 11:43:19

-

Elisa 25Hydroxy Vitamin D پادتن دانش IDS 7.900.000 1395/02/27 11:41:01

-