ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) جزئیات توضیحات بیشتر
Streptococcus Pyogenes سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Proteus mirabilis سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Serratia Marcesens سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Proteus Vulgaris سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Staphylococus Epidermidis سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Staphylococus Saprophyticus سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Kelebsiella Oxytoca سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Kelebsiella Pneumonia سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Salmonella Typhi سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Entrobacter Cloasea سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Citrobacter Freundii سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Entrobacter Aerogenes سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Streptococcus Pneumonia سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Pseudomonas Aeruginosa سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Staphylococus Aureus سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

Escherichia Coli سوش های باکتری استاندارد 180.000 مشاهده

.

سرم کنترل نرمال سایر محصولات مشاهده

به زودی

هماتیپ(خون مخفی) سایر محصولات 180.000 مشاهده

50test

مینرال اویل سایر محصولات 69.000 مشاهده

100 ML

محلول لوگل سایر محصولات 138.000 مشاهده

250 ML

کلسیم کلراید سایر محصولات 87.000 مشاهده

20ML

اسپری فیکس لام سیتولوژی (پاتوفیکس) سایر محصولات 87.000 مشاهده

50ML

محلول رنگ آمیزی پاپاتیکلائو , هماتوکسیلین سایر محصولات 207.000 مشاهده

250 ML

محلول رنگ آمیزی پاپاتیکلائو , EA 50 سایر محصولات 173.000 مشاهده

500 ML

محلول رنگ آمیزی پاپاتیکلائو , OG6 سایر محصولات 173.000 مشاهده

500 ML

محیط کشت بی فازیک اطفال سایر محصولات 495.000 مشاهده

16vials

محیط کشت اطفال (20 ml) سایر محصولات 320.000 مشاهده

 16vials

محیط کشت بزرگسال (50 ml) سایر محصولات 442.000 مشاهده

16vials

کیت HB A2 سایر محصولات 1.500.000 مشاهده

25test

معرف آلبومین 22٪ سایر محصولات 160.000 مشاهده

12 ml

پودر بافر الکتروفورز سایر محصولات 138.000 مشاهده

For 1 lit

محلول رنگ آمیزی رایت سایر محصولات 138.000 مشاهده

250 ML

محلول رنگ آمیزی گیمسا سایر محصولات 138.000 مشاهده

250 ML

چسب سیتولوژی سایر محصولات 175.000 مشاهده

250 ML

معرف فنیل آلانین سایر محصولات 96.000 مشاهده

10 ml

معرف MR سایر محصولات 126.000 مشاهده

10 ML

معرف کواکس سایر محصولات 126.000 مشاهده

10 ML

معرف VP2 سایر محصولات 96.000 مشاهده

10 ML

معرف VP1 سایر محصولات 96.000 مشاهده

10 ML

کیت رنگ آمیزی ذیل نلسون سایر محصولات 190.000 مشاهده

100*3 ML

کیت رنگ آمیزی گرم سایر محصولات 190.000 مشاهده

100*4 ML

محلول رسوب دهنده HDL سایر محصولات 126.000 مشاهده

2*4  ML

سوسپانسیون 0.5 مک فارلند سایر محصولات 132.000 مشاهده

1tube

محصول پادتن طب پنل انتخابی 23000 مشاهده

---