ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) جزئیات توضیحات بیشتر
Vitamin D Other #rasta-packCost# مشاهده

-

Vitamin D Other #rasta-packCost# مشاهده

-

ELISA Check Other #rasta-packCost# مشاهده

-

Ferritin Other #rasta-packCost# مشاهده

-

Ferritin Other #rasta-packCost# مشاهده

-

Ferritin Other #rasta-packCost# مشاهده

-

IgE Other #rasta-packCost# مشاهده

-

IgE Other #rasta-packCost# مشاهده

-

HSV IgM ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

HSV IgM ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

HSV IgG ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

HSV IgG ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

CMV IgM ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

CMV IgM ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

CMV IgG ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

CMV IgG ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

Rubella IgM ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

Rubella IgM ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

Rubella IgG ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

Rubella IgG ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

Toxoplasma IgM ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

Toxoplasma IgM ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

Toxoplasma IgG ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

Toxoplasma IgG ToRCH #rasta-packCost# مشاهده

-

Brucella IgM Infectious Diseases #rasta-packCost# مشاهده

-

Brucella IgG Infectious Diseases #rasta-packCost# مشاهده

-

Echinococcus IgG Infectious Diseases #rasta-packCost# مشاهده

-

H pylori IgM Infectious Diseases #rasta-packCost# مشاهده

-

H pylori IgM Infectious Diseases #rasta-packCost# مشاهده

-

H pylori IgA Infectious Diseases #rasta-packCost# مشاهده

-

H pylori IgA Infectious Diseases #rasta-packCost# مشاهده

-

H pylori IgG Infectious Diseases #rasta-packCost# مشاهده

-

H pylori IgG Infectious Diseases #rasta-packCost# مشاهده

-

Fasciola Hepatica Infectious Diseases #rasta-packCost# مشاهده

-

hCG Rapid Fertility #rasta-packCost# مشاهده

-

hCG Rapid Fertility #rasta-packCost# مشاهده

-

hCG Fertility #rasta-packCost# مشاهده

-

Prolactin Fertility #rasta-packCost# مشاهده

-

Prolactin Fertility #rasta-packCost# مشاهده

-

LH Fertility #rasta-packCost# مشاهده

-

LH Fertility #rasta-packCost# مشاهده

-

FSH Fertility #rasta-packCost# مشاهده

-

FSH Fertility #rasta-packCost# مشاهده

-

CA 19-9 Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

CA 19-9 Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

CA 125 Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

CA 125 Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

CEA Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

CEA Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

AFP Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

AFP Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

Free PSA Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

Free PSA Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

PSA Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

PSA Tumor Markers #rasta-packCost# مشاهده

-

HBs Ab HIV & Hepatits #rasta-packCost# مشاهده

-

HBs Ag HIV & Hepatits #rasta-packCost# مشاهده

-

HCV Ab HIV & Hepatits #rasta-packCost# مشاهده

-

HIV 1&2 Ag-Ab 4th gen HIV & Hepatits #rasta-packCost# مشاهده

-

HIV 1&2 Ab 3rd gen HIV & Hepatits #rasta-packCost# مشاهده

-

Free T4 Elisa #rasta-packCost# مشاهده

-

Free T4 Elisa #rasta-packCost# مشاهده

-

Free T3 Elisa #rasta-packCost# مشاهده

-

Free T3 Elisa #rasta-packCost# مشاهده

-

T-Uptake Elisa #rasta-packCost# مشاهده

-

TSH Elisa #rasta-packCost# مشاهده

-

TSH Elisa #rasta-packCost# مشاهده

-

T4 Elisa #rasta-packCost# مشاهده

-

T4 Elisa #rasta-packCost# مشاهده

-

T3 Elisa #rasta-packCost# مشاهده

-

T3 Thyroid #rasta-packCost# مشاهده

-

HSV IgM-48T ELISA 2.170.000 مشاهده

-

HSV IgM-96T ELISA 3.630.000 مشاهده

-

HSV IgG-48T ELISA 1.810.000 مشاهده

-

HSV IgG-96T ELISA 3.080.000 مشاهده

-

CMV IgM-48T ELISA 2.170.000 مشاهده

-

CMV IgM-96T ELISA 3.630.000 مشاهده

-

CMV IgG-48T ELISA 1.810.000 مشاهده

-

CMV IgG-96T ELISA 3.080.000 مشاهده

-

Rubella IgM-48T ELISA 2.170.000 مشاهده

-

Rubella IgM-96T ELISA 3.630.000 مشاهده

-

Rubella IgG-48T ELISA 1.810.000 مشاهده

-

Rubella IgG-96T ELISA 3.030.000 مشاهده

-

Toxoplasma IgM-48T ELISA 2.170.000 مشاهده

-

Toxoplasma IgM-96T ELISA 3.630.000 مشاهده

-

Toxoplasma IgG-48T ELISA 1.810.000 مشاهده

-

Toxoplasma IgG-96T ELISA 3.080.000 مشاهده

-

Brucella IgM-96T ELISA 4.070.000 مشاهده

-

Brucella IgG-96T ELISA 4.070.000 مشاهده

-

H pylori IgM-48T ELISA 2.030.000 مشاهده

-

H pylori IgM-96T ELISA 3.630.000 مشاهده

-

H pylori IgA-48T ELISA 2.030.000 مشاهده

-

H pylori IgA-96T ELISA 3.630.000 مشاهده

-

H pylori IgG-48T ELISA 1.780.000 مشاهده

-

H pylori IgG-96T ELISA 3.140.000 مشاهده

-

hCG Rapid-192T ELISA 4.070.000 مشاهده

-

hCG Rapid-96T ELISA 2.190.000 مشاهده

-

hCG-96T ELISA 2.090.000 مشاهده

-

Prolactin-48T ELISA 1.320.000 مشاهده

-

Prolactin-96T ELISA 2.090.000 مشاهده

-

LH-48T ELISA 1.320.000 مشاهده

-

LH-96T ELISA 2.090.000 مشاهده

-

FSH-48T ELISA 1.320.000 مشاهده

-

FSH-96T ELISA 2.090.000 مشاهده

-

CA 19-9-96T ELISA 3.950.000 مشاهده

-

CA 19-9-96T ELISA 3.950.000 مشاهده

-

CA 19-9-48T ELISA 2.100.000 مشاهده

-

CA 125-96T ELISA 3.950.000 مشاهده

-

CA 125-48T ELISA 2.100.000 مشاهده

-

CEA-48T ELISA 1.750.000 مشاهده

-

CEA-96T ELISA 2.970.000 مشاهده

-

AFP-48T ELISA 1.650.000 مشاهده

-

AFP-96T ELISA 2.970.000 مشاهده

-

Free PSA-96T ELISA 3.400.000 مشاهده

-

PSA-48T ELISA 1.780.000 مشاهده

-

PSA-96T ELISA 2.970.000 مشاهده

-

HBs Ab-96T ELISA 2.252.000 مشاهده

-

HBs Ag-96T ELISA 3.120.000 مشاهده

-

HCV Ab-96T ELISA 3.630.000 مشاهده

-

HIV 1&2 Ag-Ab 4th gen-96T ELISA 3.630.000 مشاهده

-

HIV 1&2 Ab 3rd gen -96T ELISA 2.750.000 مشاهده

-

Free T3-48T ELISA 1.600.000 مشاهده

-

T uptake-96T ELISA 2.150.000 مشاهده

-

TSH-192T ELISA 3.900.000 مشاهده

-

TSH-96T ELISA 2.150.000 مشاهده

-

T4-192T ELISA 3.900.000 مشاهده

-

T4-96T ELISA 2.150.000 مشاهده

-

T4-96T ELISA 2.150.000 مشاهده

-

T3-192T ELISA 3.900.000 مشاهده

-

T3- 96T ELISA 2.150.000 مشاهده

-