ردیف نام محصول برند پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
170H Demeditec Elisa 2980000 مشاهده

-

170H-Progesterone IDEAL Elisa 3573000 مشاهده

-

17OH Progestrone DBC Elisa 2750000 مشاهده

-

17OH Progestrone IBL Elisa 2850000 مشاهده

-

17OH-Progesterone Monobind Elisa 4200000 مشاهده

-

17OH-Progestrone DIAMETRA Elisa 2520000 مشاهده

-

5HIAA LDN Elisa 6200000 مشاهده

-

5HIAA Elisa IBL Elisa 5500000 مشاهده

-

A IgA Ab - IFA Kit EUROIMMUN Elisa 1320000 مشاهده

-

A IgG Ab - IFA Kit EUROIMMUN Elisa 1200000 مشاهده

-

A SMA Minineph Elisa 1540000 مشاهده

-

a-1-Antittrypsin Minineph Elisa 1850000 مشاهده

-

a-1-Antittrypsin SRID Minineph Elisa 1540000 مشاهده

-

a-Tg AESKU Thyroid 4660000 مشاهده

-

a-TPO AESKU Thyroid 5298000 مشاهده

-

A1c کالیبراتور Axis Elisa 1650000 مشاهده

-

Acetylcholine receptor EUROIMMUN Elisa 11800000 مشاهده

-

ACTH IBL Elisa 12800000 مشاهده

-

Active B12 Axis Elisa 9190000 مشاهده

-

Adernaline LDN Elisa 7800000 مشاهده

-

Adernaline/Nor Adernaline LDN Elisa 13500000 مشاهده

-

ADH IBL Elisa 7370000 مشاهده

-

Adiponectine Biovander Elisa 20300000 مشاهده

-

Adrenalin IBL Elisa 4510000 مشاهده

-

AFP IDEAL Elisa 2644000 مشاهده

-

AFP Monobind Elisa 3887000 مشاهده

-

AFP پیشتاز طب Tumor Markers 1650000 مشاهده

-

AFP پیشتاز طب Tumor Markers 2970000 مشاهده

-

AFP DIAMETRA Tumor Markers 1800000 مشاهده

-

AFP CANAG Elisa 2700000 مشاهده

-

AFP Siemens Elisa 3223000 مشاهده

-

AFP IMM.2000 Siemens Elisa 7379000 مشاهده

-

AFP-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

AFP-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Aldosteron IBL Elisa 8350000 مشاهده

-

Aldosterone DIAMETRA Elisa 2950000 مشاهده

-

Aldosterone LDN Elisa 4500000 مشاهده

-

Aldostrone DBC Elisa 2950000 مشاهده

-

Allergy Profile Food EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

Allergy Profile Inhalation EUROIMMUN Elisa 3550000 مشاهده

-

Alpha 1 antitrypsin Demeditec Elisa 22500000 مشاهده

-

AMA IFA EUROIMMUN Elisa 920000 مشاهده

-

AMA M2 EUROIMMUN Elisa 3280000 مشاهده

-

AMA-M2 AESKU Hepatology 5074000 مشاهده

-

AMA/ASMA EUROIMMUN Elisa 1900000 مشاهده

-

AN CA Screen ORGENTEC Elisa 5200000 مشاهده

-

AN CA Screen ORGENTEC Elisa 5200000 مشاهده

-

ANA ORGENTEC Elisa 3740000 مشاهده

-

ANA ORGENTEC Elisa 205000 مشاهده

-

ANA GENESIS Elisa 3980000 مشاهده

-

ANA 20*10 IF EUROIMMUN Elisa 3700000 مشاهده

-

ANA Centromere ORGENTEC Elisa 102000 مشاهده

-

ANA detec ORGENTEC Elisa 4470000 مشاهده

-

ANA Hep 2 ORGENTEC Elisa 2100000 مشاهده

-

ANA HEP2 IF ORGENTEC Elisa 6040000 مشاهده

-

ANA HEP2-20*10 EUROIMMUN Elisa 3280000 مشاهده

-

ANA HEP2Cell EUROIMMUN Elisa 1240000 مشاهده

-

ANA Nucleolar ORGENTEC Elisa 102000 مشاهده

-

ANA Profile 2Neuronal EUROIMMUN Elisa 6750000 مشاهده

-

ANA Quantitative AESKU Rheumatology 5791000 مشاهده

-

ANA Screen Genric Assay Elisa 3050000 مشاهده

-

ANA Screen 9Ag EUROIMMUN Elisa 4150000 مشاهده

-

ANA SLIDE-HEP2 EUROIMMUN Elisa 1240000 مشاهده

-

ANA SLIDE-IFA EUROIMMUN Elisa 1080000 مشاهده

-

ANA Speckled ORGENTEC Elisa 102000 مشاهده

-

ANA-8PRO AESKU Rheumatology 5712000 مشاهده

-

ANA-8S AESKU Rheumatology 4581000 مشاهده

-

ANA-HeP2 AESKU Rheumatology 5444000 مشاهده

-

ANCA EUROIMMUN Elisa 2150000 مشاهده

-

ANCA IFA EUROIMMUN Elisa 2150000 مشاهده

-

ANCA Slide EUROIMMUN Elisa 730000 مشاهده

-

Androstenedion DIAMETRA Elisa 2950000 مشاهده

-

Androstenedion DBC Elisa 3000000 مشاهده

-

Androstenedion IBL Elisa 5400000 مشاهده

-

Androstenedione LDN Elisa 1430000 مشاهده

-

Anti B2 Glycoprotein IgG & IgM DIAMETRA Other 4550000 مشاهده

-

Anti Cardiolipin IgG/IgM DIAMETRA Other 4350000 مشاهده

-

Anti CCp Genric Assay Elisa 4450000 مشاهده

-

Anti CCP EUROIMMUN Elisa 8700000 مشاهده

-

Anti CP 4 IgG DIAMETRA Other 4950000 مشاهده

-

Anti ds DNA IgG DIAMETRA Other 3050000 مشاهده

-

Anti GAD DIAMETRA Other 12500000 مشاهده

-

Anti GBM ORGENTEC Elisa 4500000 مشاهده

-

Anti Gliadin IgA/IgG DGP DIAMETRA Other 3650000 مشاهده

-

Anti M2 Genric Assay Elisa 4800000 مشاهده

-

Anti MPO P-ANCA DIAMETRA Other 4250000 مشاهده

-

Anti Phospholipid IgG & IgM DIAMETRA Other 4350000 مشاهده

-

Anti PR3 C-ANCA DIAMETRA Other 4250000 مشاهده

-

Anti Sperm Antibody Bioserve Elisa 6200000 مشاهده

-

Anti TG ORGENTEC Elisa 1380000 مشاهده

-

Anti TG EUROIMMUN Elisa 1490000 مشاهده

-

Anti Thyroglobin Anti Tg DIAMETRA Elisa 3100000 مشاهده

-

Anti Thyroglobulin IgG GENESIS Elisa 4250000 مشاهده

-

Anti Thyroid Peroxidase Anti TPO DIAMETRA Elisa 3350000 مشاهده

-

Anti Tipo DSI Elisa 3270000 مشاهده

-

Anti TPO EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

Anti TPO GENESIS Elisa 3150000 مشاهده

-

Anti TPO Siemens Elisa 6742000 مشاهده

-

Anti TTG IgA DIAMETRA Other 3990000 مشاهده

-

Anti TTG IgG DIAMETRA Other 4450000 مشاهده

-

Anti-ANA Screen Other 3050000 مشاهده

-

Anti-H.pylori-LgA Monobind Elisa 4268000 مشاهده

-

Anti-H.pylori-LgA IDEAL Elisa 3316000 مشاهده

-

Anti-H.pylori-LgG Monobind Elisa 3920000 مشاهده

-

Anti-H.pylori-LgM Monobind Elisa 4268000 مشاهده

-

Anti-H.pylori-LgM IDEAL Elisa 3316000 مشاهده

-

Anti-H.pylori-LgM IDEAL Elisa 3316000 مشاهده

-

Anti-Hpylori-IgG IDEAL Elisa 2901000 مشاهده

-

Anti-Tg Monobind Elisa 5108000 مشاهده

-

Anti-TPO Monobind Elisa 5108000 مشاهده

-

APergillis IgG IBL Elisa 1600000 مشاهده

-

APergillis IgM IBL Elisa 1600000 مشاهده

-

Apoliprotein B Minineph Elisa 1660000 مشاهده

-

Aquaporin EUROIMMUN Elisa 19800000 مشاهده

-

Aquaporin EUROIMMUN Elisa 7050000 مشاهده

-

ARAB IBL Elisa 8580000 مشاهده

-

ASA Bioserve Elisa 3400000 مشاهده

-

ASCA ORGENTEC Elisa 3460000 مشاهده

-

ASCA IgG EUROIMMUN Elisa 3300000 مشاهده

-

ASCA-IgG@IgA Crohns-Check AESKU Gastroenterology 7594000 مشاهده

-

ASMA ORGENTEC Elisa 2550000 مشاهده

-

ASMA IFA EUROIMMUN Elisa 1900000 مشاهده

-

ASO Genric Assay Elisa 350000 مشاهده

-

ASO Minineph Elisa 1620000 مشاهده

-

B HCG Bioserve Elisa 990000 مشاهده

-

B-2-Microgolobulin Minineph Elisa 1730000 مشاهده

-

B-HCG IDEAL Elisa 1904000 مشاهده

-

B-HCG Intact Molocul DIAMETRA Elisa 1450000- مشاهده

-

B-HCG Rapid IDEAL Elisa 1781000 مشاهده

-

B-HCG rapid 192 IDEAL Elisa 3248000 مشاهده

-

B12 RIA Demeditec Elisa 2650000 مشاهده

-

B2-Glycoprotein I IgG/IgM/IgA GENESIS Elisa 2350000 مشاهده

-

B2GIyco Genric Assay Elisa 4420000 مشاهده

-

B2Microglobulin IBL Elisa 4350000 مشاهده

-

beta-2-Microglobin AESKU Miscellaneous 4984000 مشاهده

-

Beta2 Glyco ORGENTEC Elisa 3960000 مشاهده

-

Beta2 Micro ORGENTEC Elisa 3290000 مشاهده

-

Bordettella IgG Novatec Elisa 4600000 مشاهده

-

Bordettella IgM Novatec Elisa 4600000 مشاهده

-

Borrelia IgG EUROIMMUN Elisa مشاهده

-

Borrelia IgG IBL Elisa 8000000 مشاهده

-

Borrelia IgM EUROIMMUN Elisa 2350000 مشاهده

-

Borrelia IgM IBL Elisa 8940000 مشاهده

-

Brucella IgG Vircell Elisa 2750000 مشاهده

-

Brucella IgG پیشتاز طب Infectious Diseases 4070000 مشاهده

-

Brucella IgG Novatec Elisa 3350000 مشاهده

-

Brucella IgG EUROIMMUN Elisa 2350000 مشاهده

-

Brucella IgG IBL Elisa 2790000 مشاهده

-

Brucella IgG-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Brucella IgM Vircell Elisa 2750000 مشاهده

-

Brucella IgM پیشتاز طب Infectious Diseases 4070000 مشاهده

-

Brucella IgM Novatec Elisa 3350000 مشاهده

-

Brucella IgM EUROIMMUN Elisa 2350000 مشاهده

-

Brucella IgM IBL Elisa 2790000 مشاهده

-

Brucella IgM-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

C-ANCA Genric Assay Elisa 3550000 مشاهده

-

C-ANCA EUROIMMUN Elisa 3750000 مشاهده

-

C-ANCA GENESIS Elisa 3950000 مشاهده

-

C-ANCA GENESIS Elisa 3950000 مشاهده

-

C-Peptide Monobind Elisa 5589000 مشاهده

-

C-Peptide DIAMETRA Other 3970000 مشاهده

-

C-Peptide IBL Elisa 4400000 مشاهده

-

C1 Inactivator Minineph Elisa 1630000 مشاهده

-

C1 SRID Minineph Elisa 1990000 مشاهده

-

C3 Minineph Elisa 1298000 مشاهده

-

C4 Minineph Elisa 1298000 مشاهده

-

C4 SRID Minineph Elisa 1960000 مشاهده

-

CA 125 پیشتاز طب Tumor Markers 3950000 مشاهده

-

CA 125 پیشتاز طب Tumor Markers 2100000 مشاهده

-

CA 125 DBC Elisa 1300000 مشاهده

-

CA 125 CANAG Elisa 4500000 مشاهده

-

CA 125-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

CA 125-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

CA 15-3 CANAG Elisa 4500000 مشاهده

-

CA 19-9 پیشتاز طب Tumor Markers 3950000 مشاهده

-

CA 19-9 پیشتاز طب Tumor Markers 2100000 مشاهده

-

CA 19-9 CANAG Elisa 4500000 مشاهده

-

CA 19-9-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

CA 19-9-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

CA 19-9-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

CA 242 CANAG Elisa 4500000 مشاهده

-

CA-125 Monobind Elisa 5343000 مشاهده

-

CA-15-3 Monobind Elisa 5343000 مشاهده

-

CA-19-9 Monobind Elisa 5343000 مشاهده

-

CA125 DIAMETRA Tumor Markers 3950000 مشاهده

-

CA15-3 DIAMETRA Tumor Markers 3950000 مشاهده

-

CA19-9 DIAMETRA Tumor Markers 3950000 مشاهده

-

CA72-4 IBL Elisa 13200000 مشاهده

-

Caeryloplasmin Minineph Elisa 1850000 مشاهده

-

Caeryloplasmin SRID Minineph Elisa 1720000 مشاهده

-

CagA IgA EUROIMMUN Elisa 2150000 مشاهده

-

CagA IgG EUROIMMUN Elisa 2150000 مشاهده

-

Calcitonin IBL Elisa 12800000 مشاهده

-

Calprotectin Novatec Elisa 18500000 مشاهده

-

Calprotectin Calprolab Elisa 18,500,000 مشاهده

-

Calprotectin Genric Assay Elisa 3650000 مشاهده

-

Caprotectin-1t Genric Assay Elisa 345000 مشاهده

-

Cardio G/M Genric Assay Elisa 3830000 مشاهده

-

Cardio G/M/A Genric Assay Elisa 4980000 مشاهده

-

Cardiolipin G/M ORGENTEC Elisa 4100000 مشاهده

-

Cardiolipin IgG EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

Cardiolipin IgG GENESIS Elisa 3050000 مشاهده

-

Cardiolipin IgM EUROIMMUN Elisa 3280000 مشاهده

-

Cardiolipin IgM GENESIS Elisa 3050000 مشاهده

-

Cardiolipin Screen ORGENTEC Elisa 3830000 مشاهده

-

Cardiolipin-Check AESKU Thrombosis 4492000 مشاهده

-

Cardiolipin-IgG & IgM AESKU Thrombosis 4872000 مشاهده

-

CCP ORGENTEC Elisa 7890000 مشاهده

-

CCP 3rd Generation AESKU Rheumatology 11693000 مشاهده

-

CCP600 Axis Elisa 9190000 مشاهده

-

CEA IDEAL Elisa 2644000 مشاهده

-

CEA Monobind Elisa 3887000 مشاهده

-

CEA پیشتاز طب Tumor Markers 1750000 مشاهده

-

CEA پیشتاز طب Tumor Markers 2970000 مشاهده

-

CEA DIAMETRA Tumor Markers 2650000 مشاهده

-

CEA CANAG Elisa 2700000 مشاهده

-

CEA-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

CEA-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Celiak EMA A human Genric Assay Elisa 6750000 مشاهده

-

Celiak EMA IgG Genric Assay Elisa 6750000 مشاهده

-

Cenp-B AESKU Rheumatology 6676000 مشاهده

-

CH 50 DIAMETRA Elisa 4100000 مشاهده

-

Chalamydia-A ORGENTEC Elisa مشاهده

-

Chlamydia IFA EUROIMMUN Elisa 650000 مشاهده

-

chlamydia IgA IBL Elisa 2170000 مشاهده

-

Chlamydia IgG EUROIMMUN Elisa 1420000 مشاهده

-

chlamydia IgG IBL Elisa 2490000 مشاهده

-

Chlamydia IgG/IgM Vircell Elisa 2950000 مشاهده

-

Chlamydia IgM EUROIMMUN Elisa 1550000 مشاهده

-

chlamydia IgM IBL Elisa 2490000 مشاهده

-

Chlamydia Trachomatis IgG EUROIMMUN Elisa 1990000 مشاهده

-

Chlamydia Trachomatis IgM EUROIMMUN Elisa 1550000 مشاهده

-

Chromogranin A IBL Elisa 20000000 مشاهده

-

CIC-C1q DIAMETRA Other 4100000 مشاهده

-

CIC-C3d DIAMETRA Other 4100000 مشاهده

-

Clacitonin EUROIMMUN Elisa 4650000 مشاهده

-

CMV G DSI Elisa 1470000 مشاهده

-

CMV IgG Vircell Elisa 2250000 مشاهده

-

CMV IgG پیشتاز طب ToRCH 1810000 مشاهده

-

CMV IgG پیشتاز طب ToRCH 3080000 مشاهده

-

CMV IgG Novatec Elisa 2350000 مشاهده

-

CMV IgG EUROIMMUN Elisa 2150000 مشاهده

-

CMV IgG Autobio Elisa 2250000 مشاهده

-

CMV IgG GENESIS Elisa 880000 مشاهده

-

CMV IgG-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

CMV IgG-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

CMV IgM Novatec Elisa 2450000 مشاهده

-

CMV IgM پیشتاز طب ToRCH 3630000 مشاهده

-

CMV IgM پیشتاز طب ToRCH 2170000 مشاهده

-

CMV IgM Novatec Elisa 2350000 مشاهده

-

CMV IgM EUROIMMUN Elisa 2580000 مشاهده

-

CMV IgM Autobio Elisa 2500000 مشاهده

-

CMV IgM GENESIS Elisa 990000 مشاهده

-

CMV IgM-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

CMV IgM-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

CMV M DSI Elisa 1660000 مشاهده

-

COMBI Test AFP@CEA IDEAL Elisa 283000 مشاهده

-

Congugate ANA ORGENTEC Elisa 460000 مشاهده

-

Congugate Gliadin ORGENTEC Elisa 300000 مشاهده

-

Congugate TPO ORGENTEC Elisa 125000 مشاهده

-

Contol A,B,C Monobind Elisa 1412000 مشاهده

-

Contorl B Monobind Elisa 516000 مشاهده

-

Control B ANA Detect ORGENTEC Elisa 460000 مشاهده

-

Control Hormone plus DIAMETRA Elisa 1180000 مشاهده

-

Cortisol IDEAL Elisa 3573000 مشاهده

-

Cortisol DIAMETRA Elisa 2850000 مشاهده

-

Cortisol DBC Elisa 1300000 مشاهده

-

CPA GENESIS Elisa 8850000 مشاهده

-

Crotisol IBL Elisa 3950000 مشاهده

-

Crotisol Demeditec Elisa 1300000 مشاهده

-

Crotsol Saliva Demeditec Elisa 2500000 مشاهده

-

CRP Genric Assay Elisa 330000 مشاهده

-

CRP Minineph Elisa 1380000 مشاهده

-

D dimer Genric Assay Elisa 1120000 مشاهده

-

DHEA DBC Elisa 2750000 مشاهده

-

DHEA Siemens Elisa 6606000 مشاهده

-

DHEA IBL Elisa 3100000 مشاهده

-

DHEA Demeditec Elisa 2900000 مشاهده

-

DHEA-S Monobind Elisa 4200000 مشاهده

-

DHEA-S IDEAL Elisa 3573000 مشاهده

-

DHEA-S DIAMETRA Elisa 2520000 مشاهده

-

DHT LDN Elisa 4400000 مشاهده

-

DHT IBL Elisa 8100000 مشاهده

-

Digoxin Monobind Elisa 4682000 مشاهده

-

Dihydrotestosterone DBC Elisa 4400000 مشاهده

-

Diphtheri IgG IBL Elisa 4000000 مشاهده

-

DNA ORGENTEC Elisa 4470000 مشاهده

-

ds DNA EUROIMMUN Elisa 3150000 مشاهده

-

Ds DNA GENESIS Elisa 3150000 مشاهده

-

Ds DNA GENESIS Elisa 3150000 مشاهده

-

ds DNA IBL Elisa 5440000 مشاهده

-

Ds DNA Avidity GENESIS Elisa 2850000 مشاهده

-

ds DNA IFA EUROIMMUN Elisa 710000 مشاهده

-

DS DNA NCX EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

ds DNA Slide EUROIMMUN Elisa 550000 مشاهده

-

DSDNA Genric Assay Elisa 3050000 مشاهده

-

DsDnA IF Genric Assay Elisa 4800000 مشاهده

-

dsDNA-Check AESKU Rheumatology 4648000 مشاهده

-

dsDNA-IgG AESKU Rheumatology 4727000 مشاهده

-

EBV IgG IBL Elisa 1550000 مشاهده

-

EBV IgG Vircell Elisa 2950000 مشاهده

-

EBV IgG EUROIMMUN Elisa 2150000 مشاهده

-

EBV igM Vircell Elisa 2950000 مشاهده

-

EBV IgM EUROIMMUN Elisa 2350000 مشاهده

-

EBV IgM IBL Elisa 1550000 مشاهده

-

Echinococcus IBL Elisa 1340000 مشاهده

-

Echinococcus IgG پیشتاز طب Infectious Diseases 4180000 مشاهده

-

Echinococcus IgG EUROIMMUN Elisa 900000 مشاهده

-

EchinococcusIgG Novatec Elisa 3550000 مشاهده

-

Elastase Bioserve Elisa 16200000 مشاهده

-

ELISA Siemens Elisa 2300000 مشاهده

-

ELISA Check پیشتاز طب Other 1100000 مشاهده

-

ELISA Sorbent Vircell Elisa 180000 مشاهده

-

EMA IgA IFA EUROIMMUN Elisa 2690000 مشاهده

-

EMA IgG IFA EUROIMMUN Elisa 2690000 مشاهده

-

ENA 6profil ORGENTEC Elisa 2970000 مشاهده

-

ENA Profile DIAMETRA Other 5200000 مشاهده

-

ENA Profile Plus EUROIMMUN Elisa 3850000 مشاهده

-

ENA Screen DIAMETRA Other 4980000 مشاهده

-

ENA Screen 2970000 Elisa مشاهده

-

Estradiol DIAMETRA Elisa 2850000 مشاهده

-

Estradiol DBC Elisa 2750000 مشاهده

-

Estradiol IBL Elisa 3900000 مشاهده

-

Estradiol Demeditec Elisa 3150000 مشاهده

-

Estradiol E Monobind Elisa 5108000 مشاهده

-

Estradiol E2 IDEAL Elisa 3573000 مشاهده

-

Estradiol Uncon Demeditec Elisa 3200000 مشاهده

-

Estriol uE3 Monobind Elisa 5108000 مشاهده

-

Estriol Unconjugate uE3 DIAMETRA Elisa 2950000 مشاهده

-

Estriol-unco IBL Elisa 3780000 مشاهده

-

Fasciola Hepatica پیشتاز طب Infectious Diseases 3190000 مشاهده

-

Ferritin IDEAL Elisa 2823000 مشاهده

-

Ferritin پیشتاز طب Other 5720000 مشاهده

-

Ferritin پیشتاز طب Other 1760000 مشاهده

-

Ferritin پیشتاز طب Other 3080000 مشاهده

-

Ferritin DIAMETRA Elisa 1900000 مشاهده

-

Ferritin ORGENTEC Elisa 2650000 مشاهده

-

Ferritin Siemens Elisa 685000 مشاهده

-

Ferritin 192 Monobind Elisa 6172000 مشاهده

-

Ferritin 96 Monobind Elisa 3540000 مشاهده

-

Ferritin 96 DBC ELISA 2450000 مشاهده

-

Folate Monobind Elisa 8524000 مشاهده

-

Free Beta Siemens Elisa 8367000 مشاهده

-

Free Beta Siemens Elisa 2570000 مشاهده

-

Free Betta - HCG Demeditec Elisa 3500000 مشاهده

-

Free Estriol LDN Elisa 4090000 مشاهده

-

Free PSA Monobind Elisa 3887000 مشاهده

-

Free PSA پیشتاز طب Tumor Markers 1870000 مشاهده

-

Free PSA پیشتاز طب Tumor Markers 3400000 مشاهده

-

Free PSA DIAMETRA Tumor Markers 3990000 مشاهده

-

Free PSA DBC Elisa 1750000 مشاهده

-

Free PSA CANAG Elisa 4250000 مشاهده

-

Free PSA Siemens Elisa 6608000 مشاهده

-

Free PSA-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Free T3 Monobind Elisa 2980000 مشاهده

-

Free T3 IDEAL Elisa 2543000 مشاهده

-

Free T3 پیشتاز طب Elisa 2700000 مشاهده

-

Free T3 پیشتاز طب Elisa 1600000 مشاهده

-

Free T3-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Free T4 Monobind Elisa 2980000 مشاهده

-

Free T4 IDEAL Elisa 2543000 مشاهده

-

Free T4 پیشتاز طب Elisa 2700000 مشاهده

-

Free T4 پیشتاز طب Elisa 1600000 مشاهده

-

Free T4 DBC Elisa 700000 مشاهده

-

Free Testestron Demeditec Elisa 4380000 مشاهده

-

Free Testosterone Monobind Elisa 6172000 مشاهده

-

Free Testosterone DBC Elisa 3650000 مشاهده

-

Free Testosterone LDN Elisa 4250000 مشاهده

-

Free Testosterone IBL Elisa 3950000 مشاهده

-

Free Testosterone 2G DIAMETRA Elisa 3550000 مشاهده

-

Free β-HCG Monobind Elisa 7818000 مشاهده

-

Free β-HCG DIAMETRA Elisa 3420000 مشاهده

-

FreeT4 Siemens Elisa 5457000 مشاهده

-

FSH Monobind Elisa 2397000 مشاهده

-

FSH IDEAL Elisa 1904000 مشاهده

-

FSH پیشتاز طب Fertility 1320000 مشاهده

-

FSH پیشتاز طب Fertility 2090000 مشاهده

-

FSH DIAMETRA Elisa 1470000 مشاهده

-

FSH DBC Elisa 1450000 مشاهده

-

FSH Bioserve Elisa 1600000 مشاهده

-

FSH Siemens Elisa 6929000 مشاهده

-

FSH-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

FSH-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

FT3 DIAMETRA Elisa 1750000 مشاهده

-

FT3 Autobio Elisa 1820000 مشاهده

-

FT4 DIAMETRA Elisa 1750000 مشاهده

-

Ft4 Autobio Elisa 3950000 مشاهده

-

FT4 Autobio Elisa 1990000 مشاهده

-

FTA IgG EUROIMMUN Elisa 1480000 مشاهده

-

FTA IgM EUROIMMUN Elisa 870000 مشاهده

-

FTA.ABS ORGENTEC Elisa 1570000 مشاهده

-

GBM AESKU Vasculitis 5052000 مشاهده

-

GBM GENESIS Elisa 9490000 مشاهده

-

GBM IgG EUROIMMUN Elisa 2090000 مشاهده

-

Gear Driven Reaction Siemens Elisa 1589000 مشاهده

-

GH Monobind Elisa 3248000 مشاهده

-

GH DBC Elisa 2650000 مشاهده

-

GH LDN Elisa 2200000 مشاهده

-

Ghrelin Biovander Elisa 13500000 مشاهده

-

Giladin A ORGENTEC Elisa 3870000 مشاهده

-

Giladin G ORGENTEC Elisa 3870000 مشاهده

-

GLIA-IgA AESKU Gastroenterology 4861000 مشاهده

-

GLIA-IgG AESKU Gastroenterology 4861000 مشاهده

-

Gliadin Check AESKU Gastroenterology 5040000 مشاهده

-

Gliadin IgA EUROIMMUN Elisa 3750000 مشاهده

-

Gliadin IgG EUROIMMUN Elisa 3750000 مشاهده

-

Glucagon Biovander Elisa 42000000 مشاهده

-

Glutamate receptor EUROIMMUN Elisa 9800000 مشاهده

-

Granulocyte Mosaic FA EUROIMMUN Elisa 3700000 مشاهده

-

H pylori 96 Genric Assay Elisa 8750000 مشاهده

-

H pylori Ag Genric Assay Elisa 5600000 مشاهده

-

H pylori Ag EpiTop Elisa 8700000 مشاهده

-

H pylori Ag96 IBL Elisa 5230000 مشاهده

-

H pylori IgA پیشتاز طب Infectious Diseases 2030000 مشاهده

-

H pylori IgA پیشتاز طب Infectious Diseases 3630000 مشاهده

-

H pylori IgA EUROIMMUN Elisa 2150000 مشاهده

-

H pylori IgA IBL Elisa 2790000 مشاهده

-

H pylori IgA LDN Elisa 920000 مشاهده

-

H pylori IgA Demeditec Elisa 1350000 مشاهده

-

H pylori IgA-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

H pylori IgA-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

H pylori IgG پیشتاز طب Infectious Diseases 3140000 مشاهده

-

H pylori IgG پیشتاز طب Infectious Diseases 3140000 مشاهده

-

H pylori IgG EUROIMMUN Elisa 2150000 مشاهده

-

H pylori IgG IBL Elisa 2790000 مشاهده

-

H pylori IgG CANAG Elisa 1320000 مشاهده

-

H pylori IgG LDN Elisa 1100000 مشاهده

-

H pylori IgG Demeditec Elisa 1320000 مشاهده

-

H pylori IgG-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

H pylori IgG-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

H pylori IgM IBL Elisa 2790000 مشاهده

-

H pylori IgM پیشتاز طب Infectious Diseases 3630000 مشاهده

-

H pylori IgM پیشتاز طب Infectious Diseases 2030000 مشاهده

-

H pylori IgM LDN Elisa 1300000 مشاهده

-

H pylori IgM Demeditec Elisa 1350000 مشاهده

-

H pylori IgM-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

H pylori IgM-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

h-NSE DIAMETRA Other 7950000 مشاهده

-

H.P IgA Vircell Elisa 2350000 مشاهده

-

H.P IgA Novatec Elisa 2850000 مشاهده

-

H.P IgG Vircell Elisa 225000 مشاهده

-

H.P IgG Novatec Elisa 2850000 مشاهده

-

H.Pylori IgA GENESIS Elisa 5270000 مشاهده

-

H.Pylori IgA CANAG Elisa 1440000 مشاهده

-

H.Pylori IgG GENESIS Elisa 3610000 مشاهده

-

H.pylori IgM GENESIS Elisa 1750000 مشاهده

-

Haptogolobin Minineph Elisa 1620000 مشاهده

-

HAV Ab GENESIS Elisa 1210000 مشاهده

-

HAV IgM Wantai Elisa 1,500,000 مشاهده

-

HBA1C Axis Elisa 6300000 مشاهده

-

HBC AB DSI Elisa 3200000 مشاهده

-

HBe Ag/Ag CANAG Elisa 1080000 مشاهده

-

HBs Ab پیشتاز طب HIV & Hepatits 2520000 مشاهده

-

HBS Ab Wantai Elisa 415,000 مشاهده

-

HBS Ab DSI Elisa 2304000 مشاهده

-

HBS Ab Siemens Elisa 7813000 مشاهده

-

HBs Ab-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Hbs Ab96 Autobio Elisa 1200000 مشاهده

-

HBs Ag پیشتاز طب HIV & Hepatits 3120000 مشاهده

-

HBS Ag Wantai Elisa 2,490,000 مشاهده

-

HBS Ag DSI Elisa 2470000 مشاهده

-

HBS Ag Siemens Elisa 4650000 مشاهده

-

HBS Ag Siemens Elisa 7722000 مشاهده

-

HBS Ag 192 DSI Elisa 4920000 مشاهده

-

HBS Ag 192 آماده DSI Elisa 3400000 مشاهده

-

HBS Ag آماده DSI Elisa 2590000 مشاهده

-

HBs Ag-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

hCG پیشتاز طب Fertility 2090000 مشاهده

-

HCG DBC Elisa 690000 مشاهده

-

HCG Autobio Elisa 3000000 مشاهده

-

HCG Autobio Elisa 3000000 مشاهده

-

HCG Siemens Elisa 5613000 مشاهده

-

HCG 192 DBC Elisa 1300000 مشاهده

-

hCG Rapid پیشتاز طب Fertility 2190000 مشاهده

-

hCG Rapid پیشتاز طب Fertility 4070000 مشاهده

-

hCG Rapid-192T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

hCG Rapid-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

hCG-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

HCG-XR Monobind Elisa 4301000 مشاهده

-

HCV Wantai Elisa 2,980,000 مشاهده

-

HCV DSI Elisa 3030000 مشاهده

-

HCV 192 DSI Elisa 4990000 مشاهده

-

HCV Ab پیشتاز طب HIV & Hepatits 3630000 مشاهده

-

Hcv Ab Autobio Elisa 2300000 مشاهده

-

HCV Ab-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

HE4 CANAG Elisa 21500000 مشاهده

-

Hemocystein IBL Elisa 4900000 مشاهده

-

hGH DIAMETRA Elisa 2500000 مشاهده

-

HIV Wantai Elisa 2,350,000 مشاهده

-

HIV DSI Elisa 2960000 مشاهده

-

HIV Siemens Elisa 6750000 مشاهده

-

HIV 1&2 Ab 3rd gen پیشتاز طب HIV & Hepatits 2750000 مشاهده

-

HIV 1&2 Ab 3rd gen -96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

HIV 1&2 Ag-Ab 4th gen پیشتاز طب HIV & Hepatits 3630000 مشاهده

-

HIV 1&2 Ag-Ab 4th gen-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

HIV 192 DSI Elisa 4880000 مشاهده

-

Homocystein Axis Elisa 19900000 مشاهده

-

Homocystein Bio Axis Elisa 10650000 مشاهده

-

Homocystein الایزا Axis Elisa 13080000 مشاهده

-

HPL Bioserve Elisa 1700000 مشاهده

-

HRP Demeditec Elisa 300000 مشاهده

-

hs CRP DBC Elisa 3950000 مشاهده

-

HS-CRP Monobind Elisa 8524000 مشاهده

-

Hs-TSH IDEAL Elisa 2028000 مشاهده

-

HsCRP LDN Elisa 6300000 مشاهده

-

HSV 1+2 GENESIS Elisa 1050000 مشاهده

-

HSV I & II IgG IBL Elisa 1450000 مشاهده

-

HSV IgG IBL Elisa 2320000 مشاهده

-

HSV IgG پیشتاز طب ToRCH 3080000 مشاهده

-

HSV IgG پیشتاز طب ToRCH 1810000 مشاهده

-

HSV IgG EUROIMMUN Elisa 2350000 مشاهده

-

HSV IgG-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

HSV IgG-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

HSV IgM IBL Elisa 2320000 مشاهده

-

HSV IgM پیشتاز طب ToRCH 3630000 مشاهده

-

HSV IgM پیشتاز طب ToRCH 2170000 مشاهده

-

HSV IgM EUROIMMUN Elisa 580000 مشاهده

-

HSV IgM-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

HSV IgM-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

HSV1&2 IgG&IgM Vircell Elisa 2700000 مشاهده

-

Human IgG 1 Minineph Elisa 2160000 مشاهده

-

Human IgG 2 Minineph Elisa 2340000 مشاهده

-

Human IgG 3 Minineph Elisa 2160000 مشاهده

-

Human IgG 4 Minineph Elisa 2340000 مشاهده

-

Human IgG 4 Minineph Elisa 2340000 مشاهده

-

Human Leptin Biovander Elisa 9900000 مشاهده

-

Hydatidosis IgG Vircell Elisa 2950000 مشاهده

-

IgA Minineph Elisa 1380000 مشاهده

-

IgA Saliva /Amylase Saliva DIAMETRA Tumor Markers 4750000 مشاهده

-

IgA SPA Plus Minineph Elisa 1250000 مشاهده

-

IgE پیشتاز طب Other 1700000 مشاهده

-

IgE پیشتاز طب Other 2970000 مشاهده

-

IgE EUROIMMUN Elisa 2790000 مشاهده

-

IgE GENESIS Elisa 2500000 مشاهده

-

IGF 1 IBL Elisa 22200000 مشاهده

-

IGF 1 LDN Elisa 8200000 مشاهده

-

IGFBP-S IBL Elisa 17900000 مشاهده

-

IGFBP3 Biovander Elisa 14850000 مشاهده

-

IgG Minineph Elisa 1380000 مشاهده

-

IgG 5Food GENESIS Elisa 4100000 مشاهده

-

IgG SPA Plus Minineph Elisa 1050000 مشاهده

-

IgM GENESIS Elisa 990000 مشاهده

-

IgM Minineph Elisa 1298000 مشاهده

-

IgM SPA Plus Minineph Elisa 1250000 مشاهده

-

IML Gear Driven Reaction Siemens Elisa 1589000 مشاهده

-

IMM Probe Wash 500ML Siemens Elisa 350000 مشاهده

-

INFLUENZA A IgG/IgM Vircell Elisa 7500000 مشاهده

-

Insulin IBL Elisa 4100000 مشاهده

-

Insulin Monobind Elisa 5264000 مشاهده

-

Insulin DIAMETRA Other 3540000 مشاهده

-

Insulin Demeditec Elisa 4700000 مشاهده

-

Insulin-Like Growth Factor 1 IGF-1 DIAMETRA Other 8200000 مشاهده

-

Jo-1 AESKU Rheumatology 5679000 مشاهده

-

Leptin DBC Elisa 4500000 مشاهده

-

Leptin LDN Elisa 7300000 مشاهده

-

Leshmania IgG+IgM Vircell Elisa 2950000 مشاهده

-

LgE Monobind Elisa 3517000 مشاهده

-

LH Monobind Elisa 2397000 مشاهده

-

LH IDEAL Elisa 1904000 مشاهده

-

LH پیشتاز طب Fertility 1320000 مشاهده

-

LH پیشتاز طب Fertility 2090000 مشاهده

-

LH DIAMETRA Elisa 1470000 مشاهده

-

LH DBC Elisa 14500000 مشاهده

-

LH Bioserve Elisa 1600000 مشاهده

-

LH Siemens Elisa 6514000 مشاهده

-

LH-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

LH-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

LISTERIA IFA G EUROIMMUN Elisa 1420000 مشاهده

-

LISTERIA IFA M EUROIMMUN Elisa 1420000 مشاهده

-

LKM EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

LKM GENESIS Elisa 2090000 مشاهده

-

LKM-1 AESKU Hepatology 6194000 مشاهده

-

MCV ORGENTEC Elisa 8300000 مشاهده

-

Measles IgG IBL Elisa 1690000 مشاهده

-

Measles IgM IBL Elisa 1690000 مشاهده

-

Meta/Normeta LDN Elisa 11500000 مشاهده

-

Metanephrine IBL Elisa 2740000 مشاهده

-

Metanephrine LDN Elisa 5950000 مشاهده

-

Micro Albumin Minineph Elisa 1380000 مشاهده

-

Microalbumin ORGENTEC Elisa 3250000 مشاهده

-

MPO ORGENTEC Elisa 3800000 مشاهده

-

MPO EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

MPO-p-ANCA AESKU Vasculitis 5074000 مشاهده

-

Mumps IgG/IgM Vircell Elisa 3400000 مشاهده

-

Musk Ab Elisa IBL Elisa 39400000 مشاهده

-

Mycoplasma G/M Vircell Elisa 2950000 مشاهده

-

Mycoplasma IgG IBL Elisa 1690000 مشاهده

-

Mycoplasma IgG EUROIMMUN Elisa 2350000 مشاهده

-

Mycoplasma Igm Novatec Elisa 3350000 مشاهده

-

Mycoplasma IgM EUROIMMUN Elisa 2550000 مشاهده

-

Nitrit IBL Elisa 4050000 مشاهده

-

Normetanephrine IBL Elisa 2290000 مشاهده

-

Normetanephrine LDN Elisa 5950000 مشاهده

-

NSE CANAG Elisa 5250000 مشاهده

-

NynoCardدستگاه Axis Elisa 19500000 مشاهده

-

P-ANCA GENESIS Elisa 3950000 مشاهده

-

PAPP - A Demeditec Elisa 5450000 مشاهده

-

PAPP A Siemens Elisa 8499000 مشاهده

-

PAPP-A Monobind Elisa 6978000 مشاهده

-

PAPP-A DIAMETRA Elisa 4800000 مشاهده

-

PAPPA LDN Elisa 5400000 مشاهده

-

PARVO B19 IGG EUROIMMUN Elisa 1820000 مشاهده

-

PARVO B19 IGM EUROIMMUN Elisa 2550000 مشاهده

-

PCP IgG Minineph Elisa 16500000 مشاهده

-

Phospho IgG EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

Phospho IgM EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

Phospholipid ORGENTEC Elisa 4690000 مشاهده

-

Phospholipid-8S-IgG & IgM AESKU Thrombosis 5780000 مشاهده

-

Phospholipid-Screen AESKU Thrombosis 5970000 مشاهده

-

PKU IBL Elisa 2780000 مشاهده

-

Plasma Renin DBC Elisa 12000000 مشاهده

-

Plate CANAG Elisa 1650000 مشاهده

-

PR3 ORGENTEC Elisa 3800000 مشاهده

-

PR3 sensetive-c-ANCA AESKU Vasculitis 5074000 مشاهده

-

PRL IDEAL Elisa 1904000 مشاهده

-

PRL Monobind Elisa 2397000 مشاهده

-

Pro C AESKU Thrombosis 20709000 مشاهده

-

Pro S AESKU Thrombosis 20250000 مشاهده

-

Probe Wash Module Siemens Elisa 8499000 مشاهده

-

Progesteron Salova Demeditec Elisa 2650000 مشاهده

-

Progesterone Monobind Elisa 4828000 مشاهده

-

Progesterone IDEAL Elisa 3573000 مشاهده

-

Progestron DBC Elisa 2900000 مشاهده

-

Progestron IBL Elisa 4150000 مشاهده

-

Progestron Demeditec Elisa 3350000 مشاهده

-

Progestrone DIAMETRA Elisa 2520000 مشاهده

-

Prolactin پیشتاز طب Fertility 1320000 مشاهده

-

Prolactin پیشتاز طب Fertility 2090000 مشاهده

-

Prolactin DIAMETRA Elisa 1470000 مشاهده

-

Prolactin DBC Elisa 2250000 مشاهده

-

Prolactin Siemens Elisa 6276000 مشاهده

-

Prolactin-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Prolactin-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Prostaglandin E2 IBL Elisa 7240000 مشاهده

-

PSA IDEAL Elisa 2823000 مشاهده

-

PSA Monobind Elisa 3887000 مشاهده

-

PSA پیشتاز طب Tumor Markers 1780000 مشاهده

-

PSA پیشتاز طب Tumor Markers 2970000 مشاهده

-

PSA DIAMETRA Tumor Markers 2600000 مشاهده

-

PSA DBC Elisa 980000 مشاهده

-

PSA CANAG Elisa 2700000 مشاهده

-

PSA Siemens Elisa 6547000 مشاهده

-

PSA-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

PSA-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

PSA-XS Monobind Elisa 3887000 مشاهده

-

PTH Monobind Elisa 9968000 مشاهده

-

PTH IBL Elisa 12800000 مشاهده

-

PTH EUROIMMUN Elisa 8500000 مشاهده

-

RA/CCP Detect AESKU Rheumatology 10215000 مشاهده

-

Reagent Accessory 2BOX Minineph Elisa 760000 مشاهده

-

Reagent Tray EUROIMMUN Elisa 30000 مشاهده

-

Renin LDN Elisa 12000000 مشاهده

-

RF Genric Assay Elisa 310000 مشاهده

-

RF Absorbiton IBL Elisa 500000 مشاهده

-

Rheumatoid Factor Minineph Elisa 1380000 مشاهده

-

Rubella G Autobio Elisa 2250000 مشاهده

-

Rubella G DSI Elisa 2280000 مشاهده

-

Rubella IgG پیشتاز طب ToRCH 1810000 مشاهده

-

Rubella IgG پیشتاز طب ToRCH 3080000 مشاهده

-

Rubella IgG Novatec Elisa 2350000 مشاهده

-

Rubella IgG EUROIMMUN Elisa 2150000 مشاهده

-

Rubella IgG Vircell Elisa 2250000 مشاهده

-

Rubella IgG GENESIS Elisa 2400000 مشاهده

-

Rubella IgG LDN Elisa 740000 مشاهده

-

Rubella IgG-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Rubella IgG-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Rubella IgM پیشتاز طب ToRCH 2170000 مشاهده

-

Rubella IgM پیشتاز طب ToRCH 3630000 مشاهده

-

Rubella IgM Novatec Elisa 2550000 مشاهده

-

Rubella IgM EUROIMMUN Elisa 2950000 مشاهده

-

Rubella IgM Vircell Elisa 2450000 مشاهده

-

Rubella IgM GENESIS Elisa 2920000 مشاهده

-

Rubella IgM-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Rubella IgM-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Rubella M Autobio Elisa 2250000 مشاهده

-

Rubella M DSI Elisa 2390000 مشاهده

-

S100B DIAMETRA Other 6950000 مشاهده

-

Sacharomyces EUROIMMUN Elisa 1420000 مشاهده

-

Salt For PBS EUROIMMUN Elisa 32000 مشاهده

-

Sample Dilue HCG Siemens Elisa 1480000 مشاهده

-

SCC Ag CANAG Elisa 7920000 مشاهده

-

Scl-70 AESKU Rheumatology 5679000 مشاهده

-

Serotonin IBL Elisa 5250000 مشاهده

-

Serotonin LDN Elisa 7600000 مشاهده

-

SHBG Monobind Elisa 7404000 مشاهده

-

SHBG DIAMETRA Elisa 4840000 مشاهده

-

SHBG IBL Elisa 6500000 مشاهده

-

SHBG DBC Elisa 6000000 مشاهده

-

SLA AESKU Hepatology 6194000 مشاهده

-

Sm AESKU Rheumatology 5634000 مشاهده

-

SS-A AESKU Rheumatology 5040000 مشاهده

-

SS-A EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

SS-B AESKU Rheumatology 5040000 مشاهده

-

SS-B EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

SSA ORGENTEC Elisa 1600000 مشاهده

-

SSB ORGENTEC Elisa مشاهده

-

STD DHT DBC Elisa 700000 مشاهده

-

STFR Monobind Elisa 6172000 مشاهده

-

Substrate Siemens Elisa 10459000 مشاهده

-

Super-Ferritin IDEAL Elisa 2823000 مشاهده

-

Supermatozoa IFA EUROIMMUN Elisa 2690000 مشاهده

-

SYPHILIS IgG Vircell Elisa 1250000 مشاهده

-

T uptake-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

T-Uptake Monobind Elisa 4816000 مشاهده

-

T-uptake IDEAL Elisa 2028000 مشاهده

-

T-Uptake پیشتاز طب Elisa 2150000 مشاهده

-

T-uptake 192 IDEAL Elisa 3685000 مشاهده

-

T3 Autobio Elisa 1650000 مشاهده

-

T3 Autobio Elisa 2950000 مشاهده

-

T3 Monobind Elisa 4816000 مشاهده

-

T3 IDEAL Elisa 2028000 مشاهده

-

T3 پیشتاز طب Thyroid 2150000 مشاهده

-

T3 پیشتاز طب Elisa 3900000 مشاهده

-

T3 DIAMETRA Elisa 2500000 مشاهده

-

T3 DIAMETRA Elisa 1480000 مشاهده

-

T3 Siemens Elisa 5398000 مشاهده

-

T3 192 IDEAL Elisa 3685000 مشاهده

-

T3- 96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

T3-192T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

T4 Autobio Elisa 2950000 مشاهده

-

T4 Autobio Elisa 1650000 مشاهده

-

T4 Monobind Elisa 4816000 مشاهده

-

T4 IDEAL Elisa 2028000 مشاهده

-

T4 پیشتاز طب Elisa 2150000 مشاهده

-

T4 پیشتاز طب Elisa 3900000 مشاهده

-

T4 DIAMETRA Elisa 1480000 مشاهده

-

T4 DIAMETRA Elisa 2500000 مشاهده

-

T4 DBC Elisa 1300000 مشاهده

-

T4 DBC Elisa 1250000 مشاهده

-

T4 Siemens Elisa 5405000 مشاهده

-

T4 192 IDEAL Elisa 3685000 مشاهده

-

T4-192T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

T4-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

T4-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

TAC LDN Elisa 4550000 مشاهده

-

Tacrolimus Siemens Elisa 12981000 مشاهده

-

Tacrolimus Cal Siemens Elisa 20204000 مشاهده

-

Tacrolimus Pretreatment Siemens Elisa 6792000 مشاهده

-

Testosteron IBL Elisa 2850000 مشاهده

-

Testosteron DBC Elisa 2750000 مشاهده

-

Testosteron Siemens Elisa 6577000 مشاهده

-

Testosterone Monobind Elisa 4200000 مشاهده

-

Testosterone IDEAL Elisa 3573000 مشاهده

-

Testosterone DIAMETRA Elisa 2520000 مشاهده

-

Testosterone Demeditec Elisa 3200000 مشاهده

-

Testosterone Saliva Demeditec Elisa 3250000 مشاهده

-

Tetanus IgG IBL Elisa 4250000 مشاهده

-

Tg AESKU Thyroid 5399000 مشاهده

-

TG ORGENTEC Elisa 1300000 مشاهده

-

Thyoglobulin ORGENTEC Elisa 3590000 مشاهده

-

Thyroglobulin AgT EUROIMMUN Elisa 1320000 مشاهده

-

Thyroglobulin AgT Genric Assay Elisa 3850000 مشاهده

-

Thyroglobulin Antigen Tg Ag DIAMETRA Elisa 3750000 مشاهده

-

TMB Elisa Siemens Elisa 2510000 مشاهده

-

Total IgE DIAMETRA Elisa 2700000 مشاهده

-

Toxo G96 Autobio Elisa 2250000 مشاهده

-

Toxo IgG Novatec Elisa 2350000 مشاهده

-

TOXO IgG DSI Elisa 2280000 مشاهده

-

Toxo IgG EUROIMMUN Elisa 2150000 مشاهده

-

Toxo IgG Vircell Elisa 2250000 مشاهده

-

TOXO IgG GENESIS Elisa 2400000 مشاهده

-

Toxo IgG Avidity EUROIMMUN Elisa 2950000 مشاهده

-

Toxo IgG gondii EUROIMMUN ELISA 880000 مشاهده

-

Toxo IgG IF EUROIMMUN Elisa 870000 مشاهده

-

Toxo IgM Novatec Elisa 2550000 مشاهده

-

TOXO igM DSI Elisa 2390000 مشاهده

-

Toxo IgM EUROIMMUN Elisa 2350000 مشاهده

-

Toxo IgM Vircell Elisa 2450000 مشاهده

-

TOXO IgM GENESIS Elisa 2800000 مشاهده

-

Toxo M96 Autobio Elisa 2500000 مشاهده

-

TOXOCara IgG IBL Elisa 6500000 مشاهده

-

Toxoplasma IgG پیشتاز طب ToRCH 1810000 مشاهده

-

Toxoplasma IgG پیشتاز طب ToRCH 3080000 مشاهده

-

Toxoplasma IgG-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Toxoplasma IgG-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Toxoplasma IgM پیشتاز طب ToRCH 3630000 مشاهده

-

Toxoplasma IgM پیشتاز طب ToRCH 2170000 مشاهده

-

Toxoplasma IgM-48T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

Toxoplasma IgM-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

TPO IBL Elisa 1750000 مشاهده

-

TPO ORGENTEC Elisa 3950000 مشاهده

-

Transferrin Minineph Elisa 690000 مشاهده

-

Transglutaminase IgA EUROIMMUN Elisa 3280000 مشاهده

-

Transglutaminase IgG EUROIMMUN Elisa 3280000 مشاهده

-

Troponin-I Monobind Elisa 6194000 مشاهده

-

TSH Monobind Elisa 4816000 مشاهده

-

TSH IDEAL Elisa 2028000 مشاهده

-

TSH پیشتاز طب Elisa 2150000 مشاهده

-

TSH پیشتاز طب Elisa 3900000 مشاهده

-

TSH DIAMETRA Elisa 1480000 مشاهده

-

TSH DIAMETRA Elisa 2500000 مشاهده

-

TSH DBC Elisa 1300000 مشاهده

-

TSH Autobio Elisa 2950000 مشاهده

-

TSH Autobio Elisa 1650000 مشاهده

-

TSH Siemens Elisa 6665000 مشاهده

-

TSH 192 IDEAL Elisa 3685000 مشاهده

-

TSH-192T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

TSH-96T #rasta-brand# ELISA #rasta-kitprice# #rasta-testCount# مشاهده

-

TTG IgA Genric Assay Elisa 5980000 مشاهده

-

TTG IgA ORGENTEC Elisa 4550000 مشاهده

-

TTG IgA EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

TTG IgG ORGENTEC Elisa 4550000 مشاهده

-

TTG IgG EUROIMMUN Elisa 3100000 مشاهده

-

tTg-A AESKU Gastroenterology 5634000 مشاهده

-

tTg-G AESKU Gastroenterology 5634000 مشاهده

-

TUP Siemens Elisa 5280000 مشاهده

-

TUP 192 Autobio Elisa 2950000 مشاهده

-

TUP 96 Autobio Elisa 1650000 مشاهده

-

Urinary Crotisol DIAMETRA Elisa 3300000 مشاهده

-

Vasculitis-S AESKU Vasculitis 5264000 مشاهده

-

VGKC Ass.Protein EUROIMMUN Elisa 16400000 مشاهده

-

Vitamin B 12 Monobind Elisa 8524000 مشاهده

-

Vitamin B 12 RIA Demeditec Elisa 6500000 مشاهده

-

Vitamin B12 Siemens Elisa 7675000 مشاهده

-

Vitamin D Monobind Elisa 8850000 مشاهده

-

Vitamin D پیشتاز طب Other 7980000 مشاهده

-

Vitamin D پیشتاز طب Other 4090000 مشاهده

-

Vitamin D IDS Elisa 7900000 مشاهده

-

Vitamin D DBC Elisa 7700000 مشاهده

-

Vitamin D EUROIMMUN Elisa 7900000 مشاهده

-

Vitamin D3 Demeditec Elisa 4250000 مشاهده

-

VZV IgG Novatec Elisa 3350000 مشاهده

-

VZV IgG IBL Elisa 1260000 مشاهده

-

VZV IgG EUROIMMUN Elisa 2580000 مشاهده

-

VZV IgG/IgM Vircell Elisa 2950000 مشاهده

-

VZV IgM Novatec Elisa 3350000 مشاهده

-

VZV IgM Novatec Elisa 3350000 مشاهده

-

VZV IgM Novatec Elisa 3350000 مشاهده

-

VZV IgM Novatec Elisa 3350000 مشاهده

-

VZV IgM IBL Elisa 1260000 مشاهده

-

VZV IgM EUROIMMUN Elisa 1760000 مشاهده

-

WASH 400ML Siemens Elisa 1380000 مشاهده

-

Wash TPO ORGENTEC Elisa 470000 مشاهده

-

β-HCG Monobind Elisa 4301000 مشاهده

-

β2-GIyco-Check AESKU Thrombosis 5600000 مشاهده

-

β2-GIyco-IgG & IgM AESKU Thrombosis 5780000 مشاهده

-

کنترل HBAIC Axis Elisa 1650000 مشاهده

-

کنترل Homocystein Axis Elisa 2690000 مشاهده

-