ردیف نام محصول برند پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
Axis Active B12 AXIS 12,650,000 مشاهده

.

Axis CCP 600 AXIS 9,100,000 مشاهده

.

Axis HBA1C Callibrator AXIS 1,820,000 مشاهده

.

Axis HBA1C Control AXIS 1,950,000 مشاهده

.

Axis Homocystein AXIS 14,500,000 مشاهده

.

Axis Homocystein Bio 120Test AXIS 11,740,000 مشاهده

.

Axis Homocystein Bio 240Test AXIS 19,900,000 مشاهده

.

Axis Homocystein Control AXIS 2,850,000 مشاهده

.

IBL 17 OH Progestrone IBL 3,250,000 مشاهده

.

IBL ACTH IBL 12,800,000 مشاهده

.

IBL Adernalin IBL 4,510,000 مشاهده

.

IBL Aldostron IBL 8,350,000 مشاهده

.

IBL Androstendion IBL 5,900,000 مشاهده

.

IBL ARAB 100TEST IBL 8,580,000 مشاهده

.

IBL Borrelia IgG IBL 8,400,000 مشاهده

.

IBL Borrelia IgM IBL 9,400,000 مشاهده

.

IBL Brucella IgM IBL 3,100,000 مشاهده

.

IBL C-Peptide IBL 4,400,000 مشاهده

.

IBL Calcitonin IBL 13,200,000 مشاهده

.

IBL Chlamydia IgA IBL 2,170,000 مشاهده

.

IBL Chlamydia IgG IBL 2,490,000 مشاهده

.

IBL Chlamydia IgM IBL 2,490,000 مشاهده

.

IBL Cortisol IBL 4,200,000 مشاهده

.

IBL Cortisol Saliva IBL 4,600,000 مشاهده

.

IBL DHEA IBL 3,385,000 مشاهده

.

IBL DHT IBL 8,600,000 مشاهده

.

IBL Diphtheri IgG IBL 4,130,000 مشاهده

.

IBL Ds DNA IBL 5,440,000 مشاهده

.

IBL EBV IgG IBL 1,550,000 مشاهده

.

IBL EBV IgM IBL 1,550,000 مشاهده

.

IBL EBV IgM IBL 1,550,000 مشاهده

.

IBL Echinococcus IBL 1,340,000 مشاهده

.

IBL Estradiol IBL 4,350,000 مشاهده

.

IBL Estriol - unco IBL 3,980,000 مشاهده

.

IBL Free Testosterone IBL 4,490,000 مشاهده

.

IBL H.Pylori Ag96 IBL 5,230,000 مشاهده

.

IBL H.Pylori IgG IBL 3,150,000 مشاهده

.

IBL H.Pylori IgM IBL 3,150,000 مشاهده

.

IBL HSV IgM IBL 2,320,000 مشاهده

.

IBL HSV IgG IBL 2,320,000 مشاهده

.

IBL IGF1 IBL 23,380,000 مشاهده

.

IBL IGFBP- S IBL 18,800,000 مشاهده

.

IBL Insulin IBL 4,100,000 مشاهده

.

IBL Measles IgG IBL 1,690,000 مشاهده

.

IBL Measles IgM IBL 1,690,000 مشاهده

.

IBL Musk Ab Elisa IBL 40,200,000 مشاهده

.

IBL Mycoplasma IgG IBL 1,690,000 مشاهده

.

IBL Progestron IBL 4,350,000 مشاهده

.

IBL PTH IBL 13,300,000 مشاهده

.

IBL Serotonin IBL 5,250,000 مشاهده

.

IBL SHBG IBL 7,100,000 مشاهده

.

IBL Testosteron IBL 3,250,000 مشاهده

.

IBL Tetanus IgG IBL 4,520,000 مشاهده

.

IBL TOXOCara IgG IBL 7,160,000 مشاهده

.

IBL TPO IBL 1,750,000 مشاهده

.

IBL VZV IgG IBL 1,260,000 مشاهده

.

IBL VZV IgM IBL 1,260,000 مشاهده

.

IDS IGF1 IDS 8,200,000 مشاهده

.

IDS PTH IDS 2,020,000 مشاهده

.

IDS Vitamin D IDS 8,450,000 مشاهده

.