ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
کنترل Homocystein Elisa مشاهده

-

کنترل HBAIC Elisa مشاهده

-

A1c کالیبراتور Elisa مشاهده

-

NynoCardدستگاه Elisa مشاهده

-

Homocystein الایزا Elisa مشاهده

-

Homocystein Bio Elisa مشاهده

-

Homocystein Elisa مشاهده

-

HBA1C Elisa مشاهده

-

CCP600 Elisa مشاهده

-

Active B12 Elisa مشاهده

-