ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
Axis Homocystein Control مشاهده

.

Axis Homocystein مشاهده

.

Axis Homocystein Bio 120Test مشاهده

.

Axis Homocystein Bio 240Test مشاهده

.

Axis HBA1C Callibrator مشاهده

.

Axis HBA1C Control مشاهده

.

Axis CCP 600 مشاهده

.

Axis Active B12 مشاهده

.