ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
ELISA Elisa مشاهده

-

Free Beta Elisa مشاهده

-

WASH 400ML Elisa مشاهده

-

Vitamin B12 Elisa مشاهده

-

TUP Elisa مشاهده

-

TSH Elisa مشاهده

-

TMB Elisa Elisa مشاهده

-

Tacrolimus Pretreatment Elisa مشاهده

-

Tacrolimus Cal Elisa مشاهده

-

Tacrolimus Elisa مشاهده

-

T4 Elisa مشاهده

-

T3 Elisa مشاهده

-

Substrate Elisa مشاهده

-

Sample Dilue HCG Elisa مشاهده

-

PSA Elisa مشاهده

-

Prolactin Elisa مشاهده

-

Probe Wash Module Elisa مشاهده

-

PAPP A Elisa مشاهده

-

LH Elisa مشاهده

-

IMM Probe Wash 500ML Elisa مشاهده

-

IML Gear Driven Reaction Elisa مشاهده

-

HIV Elisa مشاهده

-

HCG Elisa مشاهده

-

HBS Ag Elisa مشاهده

-

HBS Ag Elisa مشاهده

-

HBS Ab Elisa مشاهده

-

Gear Driven Reaction Elisa مشاهده

-

FSH Elisa مشاهده

-

FreeT4 Elisa مشاهده

-

Free PSA Elisa مشاهده

-

Free Beta Elisa مشاهده

-

Ferritin Elisa مشاهده

-

DHEA Elisa مشاهده

-

Anti TPO Elisa مشاهده

-

AFP IMM.2000 Elisa مشاهده

-

AFP Elisa مشاهده

-