ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
ENA Screen Other مشاهده

-

ENA Profile Other مشاهده

-

Anti CP 4 IgG Other مشاهده

-

Anti ds DNA IgG Other مشاهده

-

Anti-ANA Screen Other مشاهده

-

Insulin-Like Growth Factor 1 IGF-1 Other مشاهده

-

Anti Gliadin IgA/IgG DGP Other مشاهده

-

Anti TTG IgA Other مشاهده

-

Anti TTG IgG Other مشاهده

-

Anti MPO P-ANCA Other مشاهده

-

Anti PR3 C-ANCA Other مشاهده

-

Anti B2 Glycoprotein IgG & IgM Other مشاهده

-

Anti Cardiolipin IgG/IgM Other مشاهده

-

Anti Phospholipid IgG & IgM Other مشاهده

-

CIC-C3d Other مشاهده

-

CIC-C1q Other مشاهده

-

Anti GAD Other مشاهده

-

C-Peptide Other مشاهده

-

Insulin Other مشاهده

-

S100B Other مشاهده

-

h-NSE Other مشاهده

-

Free PSA Tumor Markers مشاهده

-

PSA Tumor Markers مشاهده

-

CA19-9 Tumor Markers مشاهده

-

CA15-3 Tumor Markers مشاهده

-

CA125 Tumor Markers مشاهده

-

CEA Tumor Markers مشاهده

-

AFP Tumor Markers مشاهده

-

IgA Saliva /Amylase Saliva Tumor Markers مشاهده

-

SHBG Elisa مشاهده

-

Urinary Crotisol Elisa مشاهده

-

Androstenedion Elisa مشاهده

-

Aldosterone Elisa مشاهده

-

Free Testosterone 2G Elisa مشاهده

-

Free β-HCG Elisa مشاهده

-

PAPP-A Elisa مشاهده

-

Estriol Unconjugate uE3 Elisa مشاهده

-

Cortisol Elisa مشاهده

-

DHEA-S Elisa مشاهده

-

Testosterone Elisa مشاهده

-

Progestrone Elisa مشاهده

-

Estradiol Elisa مشاهده

-

17OH-Progestrone Elisa مشاهده

-

CH 50 Elisa مشاهده

-

Total IgE Elisa مشاهده

-

hGH Elisa مشاهده

-

Ferritin Elisa مشاهده

-

B-HCG Intact Molocul Elisa مشاهده

-

Prolactin Elisa مشاهده

-

LH Elisa مشاهده

-

FSH Elisa مشاهده

-

Thyroglobulin Antigen Tg Ag Elisa مشاهده

-

Anti Thyroid Peroxidase Anti TPO Elisa مشاهده

-

Anti Thyroglobin Anti Tg Elisa مشاهده

-

FT4 Elisa مشاهده

-

FT3 Elisa مشاهده

-

TSH Elisa مشاهده

-

TSH Elisa مشاهده

-

T4 Elisa مشاهده

-

T4 Elisa مشاهده

-

T3 Elisa مشاهده

-

T3 Elisa مشاهده

-

Control Hormone plus Elisa مشاهده

-