ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
TTG IgA Elisa مشاهده

-

RF Elisa مشاهده

-

H pylori Ag Elisa مشاهده

-

H pylori 96 Elisa مشاهده

-

DsDnA IF Elisa مشاهده

-

DSDNA Elisa مشاهده

-

D dimer Elisa مشاهده

-

CRP Elisa مشاهده

-

Celiak EMA A human Elisa مشاهده

-

Celiak EMA IgG Elisa مشاهده

-

Cardio G/M Elisa مشاهده

-

Cardio G/M/A Elisa مشاهده

-

C-ANCA Elisa مشاهده

-

Caprotectin-1t Elisa مشاهده

-

Calprotectin Elisa مشاهده

-

B2GIyco Elisa مشاهده

-

ASO Elisa مشاهده

-

Anti M2 Elisa مشاهده

-

ANA Screen Elisa مشاهده

-

Anti CCp Elisa مشاهده

-