ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
IBL VZV IgM مشاهده

.

IBL VZV IgG مشاهده

.

IBL TPO مشاهده

.

IBL TOXOCara IgG مشاهده

.

IBL Tetanus IgG مشاهده

.

IBL Testosteron مشاهده

.

IBL SHBG مشاهده

.

IBL Serotonin مشاهده

.

IBL PTH مشاهده

.

IBL Progestron مشاهده

.

IBL Mycoplasma IgG مشاهده

.

IBL Musk Ab Elisa مشاهده

.

IBL Measles IgM مشاهده

.

IBL Measles IgG مشاهده

.

IBL Insulin مشاهده

.

IBL IGFBP- S مشاهده

.

IBL IGF1 مشاهده

.

IBL HSV IgG مشاهده

.

IBL HSV IgM مشاهده

.

IBL H.Pylori IgM مشاهده

.

IBL H.Pylori IgG مشاهده

.

IBL H.Pylori Ag96 مشاهده

.

IBL Free Testosterone مشاهده

.

IBL Estriol - unco مشاهده

.

IBL Estradiol مشاهده

.

IBL Echinococcus مشاهده

.

IBL EBV IgM مشاهده

.

IBL EBV IgM مشاهده

.

IBL EBV IgG مشاهده

.

IBL Ds DNA مشاهده

.

IBL Diphtheri IgG مشاهده

.

IBL DHT مشاهده

.

IBL DHEA مشاهده

.

IBL C-Peptide مشاهده

.

IBL Cortisol Saliva مشاهده

.

IBL Cortisol مشاهده

.

IBL Chlamydia IgM مشاهده

.

IBL Chlamydia IgG مشاهده

.

IBL Chlamydia IgA مشاهده

.

IBL Calcitonin مشاهده

.

IBL Brucella IgM مشاهده

.

IBL Borrelia IgM مشاهده

.

IBL Borrelia IgG مشاهده

.

IBL ARAB 100TEST مشاهده

.

IBL Androstendion مشاهده

.

IBL Aldostron مشاهده

.

IBL Adernalin مشاهده

.

IBL ACTH مشاهده

.

IBL 17 OH Progestrone مشاهده

.