ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
HSV 1+2 Elisa مشاهده

-

B2-Glycoprotein I IgG/IgM/IgA Elisa مشاهده

-

TOXO IgM Elisa مشاهده

-

TOXO IgG Elisa مشاهده

-

Thyroglobulin AgT Elisa مشاهده

-

Rubella IgM Elisa مشاهده

-

Rubella IgG Elisa مشاهده

-

P-ANCA Elisa مشاهده

-

LKM Elisa مشاهده

-

IgM Elisa مشاهده

-

IgG 5Food Elisa مشاهده

-

IgE Elisa مشاهده

-

HAV Ab Elisa مشاهده

-

H.Pylori IgG Elisa مشاهده

-

H.pylori IgM Elisa مشاهده

-

H.Pylori IgA Elisa مشاهده

-

GBM Elisa مشاهده

-

Ds DNA Avidity Elisa مشاهده

-

Ds DNA Elisa مشاهده

-

Ds DNA Elisa مشاهده

-

CPA Elisa مشاهده

-

CMV IgM Elisa مشاهده

-

CMV IgG Elisa مشاهده

-

Cardiolipin IgM Elisa مشاهده

-

Cardiolipin IgG Elisa مشاهده

-

C-ANCA Elisa مشاهده

-

C-ANCA Elisa مشاهده

-

Anti TPO Elisa مشاهده

-

Anti Thyroglobulin IgG Elisa مشاهده

-

ANA Elisa مشاهده

-