ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
Cortisol Elisa مشاهده

-

Progesterone Elisa مشاهده

-

Testosterone Elisa مشاهده

-

Estradiol E2 Elisa مشاهده

-

170H-Progesterone Elisa مشاهده

-

DHEA-S Elisa مشاهده

-

B-HCG rapid 192 Elisa مشاهده

-

T-uptake 192 Elisa مشاهده

-

TSH 192 Elisa مشاهده

-

T4 192 Elisa مشاهده

-

T3 192 Elisa مشاهده

-

COMBI Test AFP@CEA Elisa مشاهده

-

Super-Ferritin Elisa مشاهده

-

Ferritin Elisa مشاهده

-

Anti-H.pylori-LgM Elisa مشاهده

-

Anti-H.pylori-LgM Elisa مشاهده

-

Anti-H.pylori-LgA Elisa مشاهده

-

Anti-Hpylori-IgG Elisa مشاهده

-

PSA Elisa مشاهده

-

CEA Elisa مشاهده

-

AFP Elisa مشاهده

-

PRL Elisa مشاهده

-

FSH Elisa مشاهده

-

LH Elisa مشاهده

-

B-HCG Rapid Elisa مشاهده

-

B-HCG Elisa مشاهده

-

Free T4 Elisa مشاهده

-

Free T3 Elisa مشاهده

-

T-uptake Elisa مشاهده

-

Hs-TSH Elisa مشاهده

-

TSH Elisa مشاهده

-

T4 Elisa مشاهده

-

T3 Elisa مشاهده

-