ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
TAC Elisa مشاهده

-

Serotonin Elisa مشاهده

-

Rubella IgG Elisa مشاهده

-

Renin Elisa مشاهده

-

PAPPA Elisa مشاهده

-

Normetanephrine Elisa مشاهده

-

Metanephrine Elisa مشاهده

-

Meta/Normeta Elisa مشاهده

-

Leptin Elisa مشاهده

-

IGF 1 Elisa مشاهده

-

HsCRP Elisa مشاهده

-

H pylori IgM Elisa مشاهده

-

H pylori IgG Elisa مشاهده

-

H pylori IgA Elisa مشاهده

-

GH Elisa مشاهده

-

Free Testosterone Elisa مشاهده

-

Free Estriol Elisa مشاهده

-

DHT Elisa مشاهده

-

Androstenedione Elisa مشاهده

-

Aldosterone Elisa مشاهده

-

Adernaline/Nor Adernaline Elisa مشاهده

-

Adernaline Elisa مشاهده

-

5HIAA Elisa مشاهده

-