ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
Testosteron Elisa مشاهده

-

Transferrin Elisa مشاهده

-

Rheumatoid Factor Elisa مشاهده

-

Reagent Accessory 2BOX Elisa مشاهده

-

Micro Albumin Elisa مشاهده

-

IgM SPA Plus Elisa مشاهده

-

IgM Elisa مشاهده

-

IgG SPA Plus Elisa مشاهده

-

IgG Elisa مشاهده

-

IgA SPA Plus Elisa مشاهده

-

IgA Elisa مشاهده

-

Human IgG 4 Elisa مشاهده

-

Human IgG 4 Elisa مشاهده

-

Human IgG 3 Elisa مشاهده

-

Human IgG 2 Elisa مشاهده

-

Human IgG 1 Elisa مشاهده

-

Haptogolobin Elisa مشاهده

-

CRP Elisa مشاهده

-

Caeryloplasmin SRID Elisa مشاهده

-

Caeryloplasmin Elisa مشاهده

-

C4 SRID Elisa مشاهده

-

C4 Elisa مشاهده

-

C3 Elisa مشاهده

-

C1 SRID Elisa مشاهده

-

C1 Inactivator Elisa مشاهده

-

B-2-Microgolobulin Elisa مشاهده

-

ASO Elisa مشاهده

-

A SMA Elisa مشاهده

-

a-1-Antittrypsin SRID Elisa مشاهده

-

a-1-Antittrypsin Elisa مشاهده

-

PCP IgG Elisa مشاهده

-

Apoliprotein B Elisa مشاهده

-