ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
VZV IgM Elisa مشاهده

-

VZV IgM Elisa مشاهده

-

VZV IgM Elisa مشاهده

-

VZV IgM Elisa مشاهده

-

VZV IgG Elisa مشاهده

-

Toxo IgM Elisa مشاهده

-

Toxo IgG Elisa مشاهده

-

Rubella IgM Elisa مشاهده

-

Rubella IgG Elisa مشاهده

-

Mycoplasma Igm Elisa مشاهده

-

H.P IgG Elisa مشاهده

-

H.P IgA Elisa مشاهده

-

EchinococcusIgG Elisa مشاهده

-

CMV IgM Elisa مشاهده

-

CMV IgG Elisa مشاهده

-

Calprotectin Elisa مشاهده

-

Brucella IgM Elisa مشاهده

-

Brucella IgG Elisa مشاهده

-

Bordettella IgM Elisa مشاهده

-

Bordettella IgG Elisa مشاهده

-