ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
VZV IgM Elisa مشاهده

-

VZV IgG Elisa مشاهده

-

TPO Elisa مشاهده

-

TOXOCara IgG Elisa مشاهده

-

Tetanus IgG Elisa مشاهده

-

Testosteron Elisa مشاهده

-

SHBG Elisa مشاهده

-

Serotonin Elisa مشاهده

-

RF Absorbiton Elisa مشاهده

-

PTH Elisa مشاهده

-

Prostaglandin E2 Elisa مشاهده

-

Progestron Elisa مشاهده

-

PKU Elisa مشاهده

-

Normetanephrine Elisa مشاهده

-

Nitrit Elisa مشاهده

-

Mycoplasma IgG Elisa مشاهده

-

Musk Ab Elisa Elisa مشاهده

-

Metanephrine Elisa مشاهده

-

Measles IgM Elisa مشاهده

-

Measles IgG Elisa مشاهده

-

Insulin Elisa مشاهده

-

IGFBP-S Elisa مشاهده

-

IGF 1 Elisa مشاهده

-

HSV IgG Elisa مشاهده

-

HSV I & II IgG Elisa مشاهده

-

HSV IgM Elisa مشاهده

-

Hemocystein Elisa مشاهده

-

H pylori IgM Elisa مشاهده

-

H pylori IgG Elisa مشاهده

-

H pylori IgA Elisa مشاهده

-

H pylori Ag96 Elisa مشاهده

-

Free Testosterone Elisa مشاهده

-

Estriol-unco Elisa مشاهده

-

Estradiol Elisa مشاهده

-

Echinococcus Elisa مشاهده

-

EBV IgM Elisa مشاهده

-

EBV IgG Elisa مشاهده

-

ds DNA Elisa مشاهده

-

Diphtheri IgG Elisa مشاهده

-

DHT Elisa مشاهده

-

DHEA Elisa مشاهده

-

C-Peptide Elisa مشاهده

-

Crotisol Elisa مشاهده

-

Chromogranin A Elisa مشاهده

-

chlamydia IgM Elisa مشاهده

-

chlamydia IgG Elisa مشاهده

-

chlamydia IgA Elisa مشاهده

-

Calcitonin Elisa مشاهده

-

CA72-4 Elisa مشاهده

-

Brucella IgM Elisa مشاهده

-

Brucella IgG Elisa مشاهده

-

Borrelia IgM Elisa مشاهده

-

Borrelia IgG Elisa مشاهده

-

B2Microglobulin Elisa مشاهده

-

ARAB Elisa مشاهده

-

APergillis IgM Elisa مشاهده

-

APergillis IgG Elisa مشاهده

-

Androstenedion Elisa مشاهده

-

Aldosteron Elisa مشاهده

-

ADH Elisa مشاهده

-

Adrenalin Elisa مشاهده

-

ACTH Elisa مشاهده

-

5HIAA Elisa Elisa مشاهده

-

17OH Progestrone Elisa مشاهده

-