ردیف نام محصول پنل قیمت (ريال) تعداد تست جزئیات توضیحات
VZV IgG/IgM Elisa مشاهده

-

Toxo IgM Elisa مشاهده

-

Toxo IgG Elisa مشاهده

-

SYPHILIS IgG Elisa مشاهده

-

Rubella IgM Elisa مشاهده

-

Rubella IgG Elisa مشاهده

-

Mycoplasma G/M Elisa مشاهده

-

Mumps IgG/IgM Elisa مشاهده

-

Leshmania IgG+IgM Elisa مشاهده

-

INFLUENZA A IgG/IgM Elisa مشاهده

-

Hydatidosis IgG Elisa مشاهده

-

HSV1&2 IgG&IgM Elisa مشاهده

-

H.P IgG Elisa مشاهده

-

H.P IgA Elisa مشاهده

-

ELISA Sorbent Elisa مشاهده

-

EBV igM Elisa مشاهده

-

EBV IgG Elisa مشاهده

-

CMV IgM Elisa مشاهده

-

CMV IgG Elisa مشاهده

-

Chlamydia IgG/IgM Elisa مشاهده

-

Brucella IgM Elisa مشاهده

-

Brucella IgG Elisa مشاهده

-