پارس پیوند شرکت برگزیده

شرکت پارس پیوند به عنوان برترین شرکت در نمایشگاه جانبی کنگره ارتقاء کنترل کیفیت آزمایشگاهی برگزیده شد