اطلاعیه مهم در خصوص ثبت مسئولین فنی

 
 
 
پیرو ثبت اطلاعات توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی از تاریخ 1/5/93 و با توجه به لزوم طی دوره آموزشی توسط مسئولین فنی شرکتهای توزیعی و اصناف توزیع کننده ملزومات پزشکی سطح یک (مصرفی های تخصصی)، مقتضی است کلیه مسئولین فنی فوق الاشاره که ثبت نام خود رادر نرم افزار مربوطه تکمیل و بصورت اولیه تایید گردیده اند، نسبت به طی دوره آموزشی و ارائه گواهی مربوطه (بمنظور بررسی و صدور گواهی فعالیت مسئول فنی توسط اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی) اقدام نمایند.
  لازم به ذکر است دوره های آموزشی مسئولین فنی توسط انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور برگزار می شود و متقاضیان می بایست جهت ثبت نام و شرکت در دوره های مربوطه از طریق وب سایت انجمن مذکور به نشانی اینترنتی: www.imedss.ir اقدام نمایند