لطفا برای اطلاع از تغییر قیمت خون کنترل سلکو تا ساعت آینده با بخش فروش در ارتباط باشید.
تلفن : 40660490 الی 95