عرضه کیت های بیوشیمی پارس پیوند به صورت گسترده به تمامی مراکز و شرکتهای تجهیزات آزمایشگاهی آغاز شد.  برای مشاهده فهرست و قیمت کیتها میتوانید اینجا کلیک کنید .

کیت های پارس پیوند در سایت پارس پیوند با ذکر جرئیات و بروشور مربوطه موجود است . برای مشاهده همه کیتهای پارس پیوند اینجا کلیک کنید.