خون کیمیا

خون گوسفندی استریل دفیبرینه کیمیا ، این خون به عنوان یک ماده مکمل مغذی برای تهیه محیط های بلاد آگار و شکلات آگار کاربرد دارد.

بلاد آگار محیط مغذی عمومی میباشد که برای رشد ارگانیسم های معمولی و سخت رشد و افتراق باکتری ها براساس خصوصیات همولیتیک آن ها به کار میرود. این خون به عنوان ماده مغذی به آگار مایع افزوده شده و داخل پلیتهای کشت میکروبی ریخته میشود . بعد از جامد شدن در زمان کشت ، از این محیط کشت به عنوان پرمصرف ترین محیط کشت آزمایشگاهی استفاده میگردد.

  • خون دفیبرینه گوسفند استریل برای پرسنل آزمایشگاه ایمن می باشد. همچنین باعث جلوگیری از خطرات استفاده از خون انسان میشود.
  • احتمال وجود آنتی بادی ها یا آنتی بیوتیک ها در خون انسان، سبب مهار یا کاهش رشد باکتری ها خصوصا عوامل بیماری زا می‌گردد.
  • این خون در شرایط استریل تهیه و دفیبرینه میشود. ماده ضدانعقاد به آن اضافه نمیگردد. ضدانعقادها بر رشد باکتری ها اثر مهارکنندگی دارند، خصوصا سیترات که مهارکننده رشد کوکسی های گرم مثبت میباشد.
  • درصورت وجود دکستروز در خون انسان و استفاده آن در محیط کشت، باکتری آن را مصرف میکند. سپس تولید اسید میکند. که موجب کاهش PH و درنتیجه مهار یا ضعیف شدن استرپتولیزین S در استرپتوکوک های پیوژن میشود. در این صورت همولیز بتا کاهش یافته و یا مهار میگردد.
  • کاهش PH در جداسازی و شناسایی این و سایر باکتری های بیماری زا اختلال ایجاد میکند.
  • انتروکوک ها روی بلاد آگار با خون گوسفند در 90 درصد موارد همولیز آلفا ایجاد میکنند. اما روی بلاد آگار با خون انسان در اغلب موارد همولیز بتا میدهند که با گروه بندی انتروکوک ها مطابقت ندارند . همچنین موجب اشتباه در بررسی اولیه میشود.
  • رشد و همولیز باکتری که جزو فلور نرمال گلو میباشد ، روی بلادآگار با خون گوسفند مهار میشود. این باکتری در بررسی اولیه با استرپتوکوک پیوژن اشتباه نخواهد شد.
  • گزارش استرپتوکوک های گروه B در زنان باردار و در سنین بارداری اهمیت دارد. آزمون CAMP مثبت برای تشخیص استرپتوکوک های آگالاکتیه (گروه B) روی بلادآگار خون گوسفند به علت میزان زیاد اسفنگومیلین در غشاء گلبول قرمز گوسفند مشخص است.