نوند سلامت

نوند سلامت در سال ۹۴ با هدف تولید محصولات در حوزه بیوتکنولوژی در آذربایجان غربی تاسیس گردید.

در دی ماه همان سال این شرکت در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی مستقر شد.

با استفاده از نیرو های متخصص و مجرب خود توانسته اند کالا های متعددی در صنعت تجهیزات آزمایشگاهی تولید کند.

همچنین در زمینه تولید اقلام آزمایشگاهی نیز با انجام نیازسنجی T در صدد طراحی و ارائه راهکارهای متناسب با این حوزه می‌باشد.

محصولات نوند سلامت عبارتند از: کیت سنجش پروتئین – سوپر اکسید دیسموتاز در اریتروسیت(گلبول قرمز) -. پروکسیداسیون لیپید MDA – رنگ آمیزی سریع سیتولوژی – تشخیص متانول – اکسیدان TOS – گلوتاتیون اکسید شده GSSG – گلوتاتیون احیا GSH – کیت PAGE SDS – فنول تام PHNOL – تیول تامTT – هموژینایزر شیشه ای – میلوپراکسیداز MPO – آنزیم کاتالاز CAT – نیتریت اکساید NO – سوپراکسید دیسپوتاز SOD – تام اکسیدانتی TAC