کیت سنجش  SARS-CoV-2 IgM , IgG دیازیست

 

کاربرد کیت های تشخیصی سنجش آنتی بادی دیازیست :

اندازه گیری نیمه کمی سطح آنتی بادی IgG وIgM  ضد SARS-CoV-2 در سرم یا پلاسمای انسانی به روش ایمونو آنزیماتیک(ELIZA )Enzyme-linked immunosorbent assay

درباره ی ویروس CoVID-19: کیت آنتی بادی کرونا دیازیست

ساختار و مشخصات ویروس 2- SARS- CoV بتا کروناویروس 2- SARS- CoV  عامل بیمارى 19-COVID یک ویروس پوشش دار، با ژنومى از نوع RNA است. این 27 RNA  پروتئین شامل 4 پروتئین ساختمانى (پروتئین سطحى اسپایک (S) ،پوششى (E) ،غشایی (M)  و نوکلئوکپسید( (N) ، 15 پروتئین غیرساختمانى و 8 پروتئین فرعى را کد مى کند.1

مطالعات فیلوژنتیکى این ویروس نشان مى دهدکه میزبان اولیه و طبیعى آن به احتمال قوى خفاش بوده که متعاقبا از طریق یک میزبان حد واسط به انسان منتقل شده است. در اواخر سال 2019 ،به دنبال انتقال فرد به فرد این ویروس توسط قطرات تنفسى، اپیدمى این بیمارى در شهر ووهان چین و سپس پاندمى آن رخ داد.2 آلودگى با این ویروس که با علایم اولیه متفاوتى مانند تب، تنگى نفس، سرفه خشک و… ظاهر مى شود مى تواند سبب سندرم حاد تنفسى و مرگ بیمار گردد. این ویروس تا کنون موجب ابتلا بیش از 4 میلیون و مرگ صدها هزار نفر در جهان شده است.3

کاربرد بالینی سنجش IgM , IgG در تشخیص بیماری:

تشخیص بیمارى 19 COVID- عمدتا متکى به یافته هاى رادیولوژیکى و آزمایشگاهى است. در بین روشهاى آزمایشگاهى، تشخیص مستقیم ویروس با Time Real PCR و شناسایى آنتى بادى هاى اختصاصى براى مطالعات سرواپیدمیولوژى، تشخیص نوع عفونت و همچنین بررسى سابقه ابتلا به ویروس اهمیت زیادى دارد1.

 تحقیقات انجام شده بر روى بیماران مبتلا به 19- COVID و نیز مطالعاتى که در مورد عفونت هاى مشابه مانند SARS و MERS انجام شده است نشان مى دهد که سیستم ایمنى افراد مبتلا پس از حدود یک تا دو هفته فعال مى شوند و بر علیه پروتئین هاى مختلف ویروس و بویژه پروتئین هاى اسپایک و نوکلئوکپسید آنتى بادى تولید مى کند . این آنتى بادى ها از هر دو ایزوتیپ IgG و IgM مى باشند.

مانند بسیارى از عفونت هاى ویروسى دیگر، تیتر ایزوتیپ IgM پس از 2 تا 4 هفته به بالاترین حد خود میرسد و سپس کاهش پیدا مى کند؛ در حالى که آنتى بادى IgG پایدارى بیشترى دارد و ممکن است تا سالها در سرم افراد قابل شناسایى باشد. بر این اساس، الگوى ظهور و افول آنتى بادى هاى اختصاصى مى تواند براى تشخیص عفونت حاد و سابقه ابتلا به آن کاربرد داشته باشد. وجود IgM نشانگر عفونت حاد و سابقه کوتاه مدت ابتلا به ویروس مى باشد، در حالى که منفى شدن این ایزوتیپ به همراه وجود IgG اختصاصى سابقه ابتلا قبلى به عفونت را نشان مى دهد 4.

روش های تشخیصی:

تشخیص مستقیم ویروس با روش Real Time PCR  برروى نمونه سواپ حلق و یا بینى با محدودیت هاى تکنیکى و عملى زیاد از جمله عدم امکان شناسایى عفونت بعد از دوره بهبودى و همچنین درصد بالاى موارد منفى کاذب همراه است. همچنین به دلیل محدودیت امکانات و بالا بودن هزینه ً آزمون، فقط بیماران علامت دار که عوارض بالینى نسبتا شدیدى دارند به آن روش آزمایش مى شوند. لذا آمار افراد مبتلا بر اساس تستهاى مولکولى چندان قابل اعتماد نبوده و براى دسترسى به اطلاعات دقیق تر؛ مطالعه سرواپیدمیولوژى بیمارى با استفاده از آزمونهاى سرولوژیک دقیق و حساس مانند الایزا اهمیت زیادى دارد. با این آزمون افرادى که سابقه ابتلا به ویروس دارند، اعم از کسانى که فرم شدید، خفیف و یا فاقد علایم بالینى عفونت را تجربه کرده اند، از طریق سنجش آنتى بادى هاى اختصاصى ضد 2- SARS -CoV قابل شناسایى مى باشند.

 اگر چه در حال حاضر اطلاعات سرولوژیک در مورد بیو مارکرهاى این ویروس خیلى محدود است و مطالعات بعدى نکات جدیدى را روشن خواهد کرد، لیکن سنجش آنتى بادى هاى اختصاصى از ابعاد مختلف در این عفونت حائز اهمیت است.5

جمع آوری و آماده سازی نمونه ها:

نمونه مورد نیاز جهت اندازه گیرى IgG ،سرم یا پلاسماى به دست آمده با مواد ضد انعقاد هپارین، سیترات سدیم و EDTA مى باشد. جهت پایدارى نمونه ها از سدیم ازاید  (Azide Sodium) استفاده نشود. نمونه ها در دماى 8-2 درجه سانتیگراد تا 7 روز و در دماى 20 – درجه سانتیگراد تا یک ماه قابل نگهدارى هستند. از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه ها پرهیز نمایید. جهت اندازه گیرى IgG نمونه هاى منجمد شده، ابتدا نمونه را در دماى اتاق ذوب و بعد با حرکت دست یکنواخت نمایید.

اساس روش سنجش  (کیت سنجش  SARS-CoV-2 IgM , IgG دیازیست):

کیت سنجش IgG:

مدت زمان انجام تست: 30 دقیقه + 30 دقیقه + 15 دقیقه

طراحى کیت اندازه گیرى سطح آنتى بادى IgG ضد 2 SARS- CoV-بر اساس روش ایمونوآنزیماتیک با استفاده از آنتى ژن هاى نوترکیب 2 SARS-CoV- مى باشد. در این روش آنتى بادى مورد سنجـش طى دو مرحله بیـن آنتى ژن نوترکیب 2  SARS- CoV-تثبیـت شده در تـه چـاهک هـاى پـلى استـایرنـى و آنتـى بـادى ضد IgG انسانى متـصـل به آنـزیـم پراکسیداز (HRP) قرار مى گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت هاى غیر متصل با افزودن سوبسترا، تترا متیل بنزیدین (TMB) ، آنزیم رنگ آبى ایجاد مى کند. با اضافه نمودن محلول متوقف کننده، رنگ آبى به زرد تبدیل مى شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت IgG نمونه ها ارتباط مستقیم دارد، در طول موج 450 نانومتر(بادیفرانسیل630نانومتر) اندازه گیرى مى گردد.

کیت سنجش Ig M:

مدت زمان انجام تست: 30 دقیقه + 30 دقیقه + 15 دقیقه

طراحى کیت اندازه گیرى سطح آنتى بادى IgM ضد 2- SARS- CoV بر اساس روش Capture Immunoassay مى باشد. در این روش آنتى بادى مورد سنجـش طى دو مرحله بیـن آنتـى بـادى ضد IgM انسانى تثبیـت شده در تـه چـاهک هـاى پـلى استـایرنـى و آنتى ژن هاى نوترکیب 2-  SARS- CoVمتـصـل به آنـزیـم پراکسیداز(HRP) قرار مى گیرد. پس از شستشو و خارج کردن آنالیت هاى غیر متصل با افزودن سوبسترا، تترا متیل بنزیدین (TMB) ، آنزیم رنگ آبى ایجاد مى کند. با اضافه نمودن محلول متوقف کننده، رنگ آبى به زرد تبدیل مى شود. شدت رنگ ایجاد شده که با غلظت IgM نمونه ها ارتباط مستقیم دارد، در طول موج 450 نانومتر(بادیفرانسیل630نانومتر) اندازه گیرى مى گردد.

برای مطالعه و دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کیت اینجا کلیک کنید.