آنتی D (تعیین گروه خون)

anti D

دسته: پالایش و پژوهش خون, تعیین گروه خون
 • محصول شرکت پالایش و پژوهش خون ایران
 • قیمت هر ویال
 • مناسب اسلاید و لوله 

نقد و بررسی

آنتی D (تعیین گروه خون) 

معرف های مونوکلونال آنتی بادی D از رده های سلولی هیبریدومای موشی بدست آمده است .

روش تولید 

این رده های سلولی هیبریدوما از آمیزش لنفوسیت های B تولیدکننده آنتی بادی های موشی و سلولهای میلومای موشی تهیه شده است

پس از کلون شدن ، ماده مترشحه هیبریدومای ایجاد شده حاوی معرف های مونوکلونال گروه های خونی Anti D  – آنتی بادی D میباشد.

خصوصیات

آنتی D (تعیین گروه خون) قادر به تشخیص گروههای خونی بندناف و زیر گروههای خونی RH مثبت و منفی هستند .

آنتی سرم با رقت های مناسب برای استفاده در دستگاههای اتوماتیک گروه بندی خون مناسب میباشند.

روش انجام آزمایش بر روی اسلاید

 •  یک قطره از معرف A-Anti را بر روی شیشه تمیز دارای برچسب قرار میدهیم.
 •  یک قطره از معرف B-Anti ،بر روی شیشه دوم که تمیز و دارای برچسب است قرار میدهیم.
 • یک قطره از معرف AB -Anti بر روی شیشه سوم که تمیز و دارای برچسب است میریزیم.
 •  بر روی هر یک از معرفها در روی اسلایدها، یک قطره از سوسپانسیون گلبول قرمز کاملاً مخلوط شـده،
  قرار میدهیم (غلظت سوسپانسیون گلبول قرمز و طرزتهیه آن در بروشور کارخانه سازنده معـرف هـا، نوشـته
  شده است).
 •  سپس با اپلیکاتور، آنها را به شعاع mm× ٢٠ ٢٠mm ،کاملاً مخلوط میکنیم.
 •  اسلایدها را به مدت ٢ دقیقه و به آهستگی تکان میدهیم. ضمناً بر روی سطوح گرم (مثل جعبـه Rh (نبایـد
  قرار داده شوند.
 •  بعد از ٢ دقیقه قطرات روی اسلایدها را رؤیت نموده و نتایج را گزارش میکنیم.

Inline Feedbacks
View all comments

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…