سوش Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

دسته: محصولات دارواش, محیط کشت تشخیصی, محیط کشت میکروبی

105,000 تومان

Inline Feedbacks
View all comments