سوش P.Aeruginosa ATCC27853

دسته: محصولات دارواش, محیط کشت تشخیصی, محیط کشت میکروبی

105,000 تومان

Inline Feedbacks
View all comments