سوش S.epidemidis ATCC 12228

دسته: محصولات دارواش, محیط کشت تشخیصی, محیط کشت میکروبی

105,000 تومان

Inline Feedbacks
View all comments