نقد و بررسی

کاربردها:

  • مخلوط کردن

  • انجام کشت

  • گرم کردن یا سرد کردن

  • محفظه نگهداری محلولهای شیمیایی مایع

  • نگهداری مقدار کمی از نمونه های شیمیایی ، بیولوژیکی و زیستی