محیط کشت KIA (کلیگر آیرون آگار) دارواش

Kligler Iron Agar

دسته: Darvash
  • محیط کشت لوله ای آماده مصرف
  • شناسایی انتروباکتریاسه ها بر پایه تخمیر قند و تولید هیدروژن سولفید
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  • محیط کشت آماده مصرف
گزارش تخلف

نقد و بررسی

محیط کشت KIA، یک محیط لوله ای شیب دار به رنگ قرمز -نارنجی است که برای نشان دادن توانایی تخمیر لاکتوز در خانواده انتروباکتریاسه استفاده می شود. این محیط  حاوی کازئین و پپتون های گوشت، لاکتوز، دکستروز و معرف فنل رد و فروس سولفات می باشد. فنل رد در شرایط اسیدی زرد و در شرایط قلیایی قرمز می شود. تخمیر قند ها توسط باکتری اسید تولید می کند. با تغییر رنگ معرف pH ( فنل رد) در در واکنش با اسید تولید شده، گونه های باسیل های روده ای تفکیک می شوند. غلظت دکستروز در این محیط 0.1 %غلظت لاکتوز است. ترکیب سیترات آمونیم فریک و تیوسولفات سدیم، منجر به شناسایی تولید سولفید هیدروژن را می گردد. محیط KIA مانند محیط TSI میباشد، به استثنای این که فاقد قند ساکارز است.

روش انجام آزمایش با محیط کشت KIA آزمایش KIA-TSI

این محیط معمولا در لوله آزمایش به نحوی ریخته می شود که دارای سطح شیبدار (slant) و قسمت استوانه ای انتهایی یا باث (Butt) می باشد.

با آنس استریل مقداری از کلنی باکتری مجهول را برداشته و به صورت مارپیچی روی تمام سطح شیب دار کشت دهید و سپس در عمق آگار تا فاصله 5-3 میلی متری عمق لوله، تلقیح نمایید. لوله ها را به مدت 24 ساعت و در صورت عدم واکنش تا 81 ساعت ، در دمای  35 درجه سانتی گراد در شرایط هوازی انکوبه نمایید. بعد از انکوباسیون، نتیجه واکنش در سطح شیب دار و عمق از نظر تولید اسید،  تولید گاز و تولید سولفید هیدروژن را مشاهده نمایید.

برای خرید و دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی محیط کشت KIA دارواش با کارشناسان پارس پیوند تماس بگیرید.

تفسیر نتیجه:

باکتری های خانواده انتروباکتریاسه و سایر باکتری های تخمیر کننده گلوکز ابتدا گلوکز را متابولیزه کرده و ایجاد اسید می کنند. اسید تولیدی موجب تغییر رنگ معرف فنل رد از قرمز به رنگ زرد می شود، به این ترتیب پس از ۶ ساعت از انکوباسیون TSI هر دو بخش ,Butt Slant (شیب و عمق محیط) زرد می شود. اما اگر ارگانیسم تخمیر کننده گلوکز نباشد، قسمت شیب و عمق قرمز رنگ می ماند. 

از آنجایی که مقدار گلوکز محیط کم است پس از این مدت مقدار گلوکز به دلیل مصرف شدن توسط باکتری ها کاهش یافته و تنها باکتری هایی که قادر به تخمیر لاکتوز یا سوکروز باشند به عمل تخمیر و تولید اسید ادامه میدهند و چون مقدار لاکتوز و سوکروز زیاد است به راحتی این کار را انجام خواهند داد. فرمول این واکنش A/A نوشته می شود و Acid over Acid خوانده می شود.

درصورت عدم مصرف لاکتوز محیط توسط ارگانیسم مورد آزمایش، انرژی مورد نیاز خود را از مصرف پروتئین ها و اسیدهای آمینه به دست می آورد که در شرایط هوازی محصولات جانبی قلیایی نظیر آمونیاک را به وجود می آورند و موجب تغییر رنگ فنل رد به رنگ اولیه خود یعنی قرمز رنگ می شوند.

به این ترتیب بعد از ۱۸ تا ۲۴ ساعت انکوباسیون لوله محیط کشت KIA حاوی یک باکتری تخمیر کننده گلوکز که فاقد توانایی تخمیر لاکتوز است، مشاهده میشود که در قسمت slant قرمز رنگ و در قسمت عمقی زردرنگ است. این واکنش را ALK/A) Alkaline over Acid) می خوانند.

تولید گاز و سولفید هیدروژن

اگر باکتری در حین تخمیر، گاز CO2 نیز ایجاد کند، موجب بروز شکستگی در محیط با ایجاد حباب می شود و گاهی مقدار گاز تولیدی زیاد است و محیط را به سمت بالا می راند.
باکتری هایی که دارای آنزیم desulfurase می باشند، قادرند اسید آمینه های حاوی سولفور را مانند سیستئین و متیونین را دی سولفوره کرده و ایجاد گاز H2S نمایند که این گاز در اثر ترکیب با آهن موجود در محیط ایجاد رسوب سیاه رنگ FeS می نماید. بنابراین هرکجا در این لوله سیاهی دیده شود، نشان دهنده به وجود آمدن گاز H2S می باشد.

نکات:

  • هنگام بیرون آوردن نیدل از ته لوله، شکستگی در محیط جامد ایجاد نشود، زیرا ممکن است این ترک با تولید گاز توسط باکتری اشتباه شود.
  • سر لوله باید شل باشد تا جریان هوا آزادانه عبور نماید.
  • لوله ها پس از ۱۸ تا ۲۴ ساعت بررسی شوند، وگرنه ممکن است رنگ لوله ها عوض شود.
  • در هر دو محیط TSI ،KIA مقدار محدودی گلوکز و دو برابر غلظت گلوکز از قندهای لاکتوز و سوکروز وجود دارد.

مشخصات فنی

نوع

محیط کشت لوله ای آماده مصرف

شرایط نگهداری

برای کمتر شدن احتمال آلودگی درب پلیت باز و بسته نشود., در دمای یخچال نگهداری شود.

Inline Feedbacks
View all comments

اطلاعات فروشنده

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…