نقد و بررسی

برموکروزول گرین

بررسی برموکروزول گرین: به عنوان یک شاخص PH، در تیتراسیون ها و رشد میکروارگانیسم ها عمل می کند.

میزان حل شدن آن در آب پایین است اما در بنزن، اتانول و دی اتیل اتل به خوبی حل می شود .

در آزمایشگاه از آن به عنوان یک نشانگر اسید استفاده می شود.

رنگ محلول برموکروزول گرین در محدوده  3.8 تا 5.4 را سبز، کمتر از 3.8 زرد ، بیش از 5.4 آبی را تشکیل  می دهد.

پیشنهاد بررسی : اسید سولفوسالسیلیک نوترون شیمی – برموکروزول پرپل نوترون شیمیبرموفنل نوترون شیمیبرموتیمول نوترون شیمیاریکوفروم بلک نوترون شیمیپتاسیم سدیم تارتارات نوترون شیمیپتاسیم کلراید نوترون شیمیکلراید آهن نوترون شیمی

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.