نقد و بررسی

اسید سولفوسالیسیلیک

بررسی اسید سولفوسالیسیلیک:  یک ترکیب شیمیایی می باشد و این ماده یک معرف است که به عنوان یک محلول ثابت در الکتروفورز پروتئین استفاده می شود.

استفاده از این اسید در تشخیص فلزات در محلول ها و در نمونه های حاصل از حالت جامد گزارش شده است.

همچنین این ماده قبل از تجزیه و تحلیل HPLC برای میتوکسانترون و 6-مرکاپتوپورین در پلاسما در بارش پروتئین نمونه های پلاسما استفاده شده است.

از این اسید برای تعیین میزان پروتئین ادرار در آزمایشات ادرار استفاده می شود. این ماده باعث رسوب پروتئین های محلول می شود که از درجه کدورت اندازه گیری می شود.

نکات ایمنی در استفاده از این اسید:

  1. با دهان نباید در تماس باشد زیرا بسیار مضر می باشد.
  2. باعث تحریک جدی چشم می شود.
  3. در صورت تماس با پوست بدن سریعا با آب و صابون شسته شود زیرا باعث تحریک پوست می شود.

کاربردهای این ماده عبارت است از:

  • به عنوان معرف در آزمایشگاه
  • ماده واسط در تولید مواد فعال سطحی
  • برای تولید کاتالیست های آلی و افزودنی گریس

پیشنهاد بررسی : برموکروزول گرین نوترون شیمیبرموکروزول پرپل نوترون شیمیبرموفنل نوترون شیمیبرموتیمول نوترون شیمیاریکوفروم بلک نوترون شیمیپتاسیم سدیم تارتارات نوترون شیمیپتاسیم کلراید نوترون شیمیکلراید آهن نوترون شیمی

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.