فهرست آزمایشگاه های غیردولتی مجوزدار آزمایش کووید ۱۹ اعلام شد

اعلام فهرست آزمایشگاه های غیردولتی مجوزدار آزمایش کووید ۱۹ مدیرکل [...]