تولید حالب مصنوعی

دکتر بصیری: تولید حالب مصنوعی در حال گذراندن مراحل آزمایشی [...]