ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی تا ١٠٠ روز تامین است

سخنگوی قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی: ذخایر استراتژیک پزشکی [...]