آزمایش آلکالن فسفاتاز (ALP)

فسفاتاز قلیایی (ALP) Alkaline phosphatase نام آنالیت آلكالین فسفاتاز [...]