فراخوان تعیین بخشی از سهمیه واردات انواع دستکش های پزشکی معاینه و جراحی

رییس اداره ملزومات پزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی [...]