مروری بر پیشرفت های سواب نمونه گیری

تاریخچه ی سواب های نمونه گیری اولین بار، در [...]