چه سواب هایی برای نمونه گیری آزمایش های مولکولی (PCR) مناسب نیستند؟

سواب هایی که باعث خطای آزمایشگاهی می شوند   [...]