توزیع بیش از یک میلیون کیت کرونا توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبرداد: [...]