محسن فارسی
محسن فارسیمدیر فروش
021-40660490-5 داخلی 1059
whatsapp:09108062782

بهنام بهرامی
بهنام بهرامیکارشناس فروش
021-40660490-5 داخلی 1055
whatsapp:09108061911
مهام فریدون فر
مهام فریدون فرکارشناس فروش
021-40660490-5 داخلی 1053
whatsapp:09103146893
مهسا شاهدی
مهسا شاهدیکارشناس فروش
021-40660490-5 داخلی 1056
whatsapp:09036641890
سمانه سیف
سمانه سیفکارشناس فروش
021-40660490-5 داخلی 1058
whatsapp:09103147287
امیر حسین قائناتی
امیر حسین قائناتیپشتیبان فنی
021-40660490-5 داخلی 1054
Whatsapp:09108061934

عارفه رمضانی
عارفه رمضانیکارشناس بازرگانی
021-40660490-5 داخلی 1052
Whatsapp:09103146536

نگار آقاجانپور
نگار آقاجانپورکارشناس بازرگانی
021-40660490-5 داخلی 1050
Whatsapp:09103146536

هادی زمانی
هادی زمانیمسئول انبار
021-40660490-5 داخلی 1099
ملیکا شرفی
ملیکا شرفیکارشناس حسابداری
امور چک
021-40660490-5 داخلی 1098
whatsapp:09903339164

محمد میرنظامی
محمد میرنظامیکارشناس حسابداری
رسیدگی به مغایرت حساب و وصول مطالبات
021-40660490-5 داخلی 1097
whatsapp:09903339164