لوله های خونگیری خلاء لبویر LABWARE
آماکو

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/25

کیتهای سرولوژی انستیتو پاستور

تاریخ بروز رسانی : 1402/01/21

کیت های سرولوژی انیسان

تاریخ بروز رسانی : 1402/01/21

محلول های رنگ آمیزی ارج

تاریخ بروز رسانی : 1402/05/28

ظرف یورین و پلیت یکبار مصرف بایوتست

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/19

کیت های الایزا پیشگامان

تاریخ بروز رسانی : 1402/01/15

لیست قیمت محصولات پل ایده پارس

تاریخ بروز رسانی : 1402/05/18

دیسک های آنتی بیوگرام پادتن طب

تاریخ بروز رسانی : 1402/06/27

پد الکلی و پودر گلوکز حیان

تاریخ بروز رسانی : 1402/07/05

محیط کشت آماده مصرف دارواش

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/09

دیازیست

تاریخ بروز رسانی : 1402/04/14

کیت آنالیز ادرار - G6PD - OB صبا

تاریخ بروز رسانی : 1402/05/23

تاریخ بروز رسانی : 1402/01/27

گلاسکو

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/06

تجهیزات آزمایشگاهی لابترون

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/10

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/24

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/20

تاریخ بروز رسانی : 1402/03/03

لیست قیمت شرکت من

تاریخ بروز رسانی : 1402/04/27

محیط کشت های پودری میرمدیا

تاریخ بروز رسانی : 1402/06/04

محلول و پودری های شیمیایی نوترون

تاریخ بروز رسانی : 1402/06/19

کیت های رپید تست ویتروتک

تاریخ بروز رسانی : 1402/02/06

تاریخ بروز رسانی : 1402/01/15

تاریخ بروز رسانی : 1401/04/04

تاریخ بروز رسانی : 1401/10/24

تاریخ بروز رسانی : 1402/06/09