کیت OB کیت G6PD کیت آنالیز تجزیه سنگ ادراری

کیت OB کیت G6PD کیت آنالیز تجزیه سنگ ادراری

در حال نمایش 4 نتیجه

ظرف استول R & M

ظرف استول صبا ظرف استول صبا ظرف نمونه گیری نمونه مدفوع می باشد که به جهت تست از لحاظ وجود

کیت تجزیه سنگهای ادراری صبا

 • بررسی سنگ از نظر مواد تشکیل دهنده و نوع سنگ 
 • انجام آزمایش به روش نیمه کمی
 • با قابلیت انجام 100 عدد تست
 • دارای بروشور جهت راهنمایی انجام تست
بروشور محصول

کیت FOB تعیین خون مخفی صبا

 • Occult Blood Diagnostic Kit
 • 100 تستی
 • کلون تست
 • بررسی خون مخفی در مدفوع
 • کمک به تعیین بسیاری از بیماری های گوارشی
 • کمک به تشخیص بیماری هایی مانند هموروئید، دیورتیکول، کولیت یا سرطان کلورکتال
کاتالوگ کیت FOB صبا 

کیت G6PD صبا

 • تشخیص فعالیت آنزيم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز
 • بررسی به روش کیفی ، رنگ سنجی و غربالگری
 • نمونه گیری از خون تام و خون پاشنه پا برای نوزادان
 • تشخیص فعالیت آنزیمی مهم جهت جلوگیری از بروز فاویسم و رسوب هموگلوبین و تغییر غشاء آن
بروشور محصول