دفتر آزمایشگاهی

 

دفاتر آزمایشگاهی یکی از اقلامی است که همیشه همراه کارشناسان آزمایشگاه است.این دفتر برای ثبت نتایج دقیق از آزمایش و نوشتن گزارش است.

ثبت گزارش باید به ساده ترین روش نوشته شود تا توسط شخصی که مطالعه میکند بتواند در سریع ترین زمان نتایج آزمایش را متوجه شود.

در آزمایشگاه ها روند کار به یک شکل است ولی طریقه ی نوشتن دفتر ها متفاوت است.

چه چیزی در دفتر باید نوشته شود:ابتدا نام مراجعه کننده و تست های مورد نیاز  که قرار است انجام شود به صورت خلاصه نوشته میشود.

در صورت نیاز اگر نیاز به رسم نمودار و مقایسه ی مراحل بود آن را باید در دفتر وارد شود.

تاریخ انجام تست و نتایج تمامی تستهای بخش مورد نظر باید در دفاتر آزمایشگاهی یادداشت کرد.

این نتایج پس از تکمیل تمامی جواب ها به بخش پذیرش تحویل و یا وارد نرم افزار پذیرش میگردد.

در حال نمایش 10 نتیجه

دفتر پاپ اسمیر

 • دفتر پاپ اسمیر
 • نوع شیرازه: سیمی
 • 100 برگ پشت و رو
 • کاغذ و چاپ با کیفیت

دفتر سرولوژی

 • دفتر سرولوژی
 • نوع شیرازه: سیمی
 • 100 برگ پشت و رو
 • کاغذ و چاپ با کیفیت

دفتر ادرار – یورین

 • دفتر ادرار - یورین
 • نوع شیرازه: سیمی
 • 100 برگ پشت و رو
 • کاغذ و چاپ با کیفیت

دفتر هورمون شناسی

 • دفتر هورمون شناسی
 • نوع شیرازه: سیمی
 • 100 برگ پشت و رو
 • کاغذ و چاپ با کیفیت

دفتر بیوشیمی

 • دفتر بیوشیمی
 • نوع شیرازه: سیمی
 • 100 برگ پشت و رو
 • کاغذ و چاپ با کیفیت

دفتر انگل شناسی(دفتر استولStool)

 • دفتر پاتولوژی
 • نوع شیرازه:  سیمی
 • 100 برگ پشت و رو
 • کاغذ و چاپ با کیفیت

دفتر پاتولوژی

 • دفتر پاتولوژی
 • نوع شیرازه: سیمی
 • 100 برگ پشت و رو
 • کاغذ و چاپ با کیفیت

دفتر میکروب شناسی(دفتر کشت)

 • دفتر میکروب شناسی
 • نوع شیرازه: سیمی
 • 100 برگ پشت و رو
 • کاغذ و چاپ با کیفیت

دفتر اسپرموگرام

 • دفتر اسپرموگرام
 • نوع شیرازه: سیمی
 • 100 برگ پشت و رو
 • کاغذ و چاپ با کیفیت

دفتر هماتولوژی(دفتر خون شناسی)

 • دفتر هماتولوژی
 • نوع شیرازه: سیمی
 • 100 برگ پشت و رو
 • کاغذ و چاپ با کیفیت