در حال نمایش 5 نتیجه

محیط کشت خون اطفال

محیط کشت خون اطفال حاوی SPS محیط کشت خون اطفال جهت شناسایی ارگانیسم های ایجاد کننده ی عفونت خون در

محیط کشت بزرگسال

  • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
  • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
  • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد