• در قسمت عنوان دلخواه شماره فاکتور درج گردد
  • در صفحه بعد در قسمت اطلاعات کاربر در صورت
    خرید حقیقی نام خود و در صورت خرید حقوقی
    نام شرکت را وارد نمایید
  • برای پیگیری احتمالی حتما شماره صورتحساب
    (…..-PARS) را نزد خود نگاه دارید 

papayform[1]