در حال نمایش یک نتیجه

L تارتاریک اسید

تارتاریک اسید بررسی تارتاریک اسید: تارتاریک اسید در گروه ترکیبات آلی قراردارد که به عنوان اسیدهای قندی و مشتقات آن